از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: سین

#include <math_ops.h>

سینوس هذلولی x را از نظر عناصر محاسبه می کند.

خلاصه

با توجه به یک سنسور ورودی ، این عملکرد سینوسی هذلولی هر عنصر را در سنسور محاسبه می کند. دامنه ورودی [-inf,inf] و دامنه خروجی [-inf,inf] .

  x = tf.constant([-float("inf"), -9, -0.5, 1, 1.2, 2, 10, float("inf")])
  tf.math.sinh(x) ==> [-inf -4.0515420e+03 -5.2109528e-01 1.1752012e+00 1.5094614e+00 3.6268604e+00 1.1013232e+04 inf]
  

استدلال ها:

بازده:

سازندگان و ویرانگران

Sinh (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
y

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

کارکردهای عمومی

سین

 Sinh(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const