از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: SoftmaxCrossEntropyWithLogits

#include <nn_ops.h>

هزینه آنتروپی متقابل softmax و شیب های تولید backpropagate را محاسبه می کند.

خلاصه

ورودی ها منطق هستند ، نه احتمالات.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • ویژگی ها: batch_size x num_classes ماتریس
  • برچسب ها: batch_size x num_classes ماتریس تماس گیرنده باید اطمینان حاصل کند که هر دسته از برچسب ها یک توزیع احتمال معتبر را نشان می دهد.

بازده:

  • از دست دادن Output : به عنوان مثال از دست دادن (batch_size vector).
  • Output backprop: شیبهای backpropagated (ماتریس batch_size x num_classes).

سازندگان و ویرانگران

SoftmaxCrossEntropyWithLogits (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features, :: tensorflow::Input labels)

صفات عمومی

backprop
loss
operation

صفات عمومی

محصول

::tensorflow::Output backprop

ضرر - زیان

::tensorflow::Output loss

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

SoftmaxCrossEntropyWithLogits

 SoftmaxCrossEntropyWithLogits(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input features,
  ::tensorflow::Input labels
)