جریان تنسور:: عملیات:: SoftmaxCrossEntropyWithLogits

#include <nn_ops.h>

هزینه آنتروپی متقاطع softmax و گرادیان ها را برای انتشار پس زمینه محاسبه می کند.

خلاصه

ورودی ها logit ها هستند نه احتمالات.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • ویژگی ها: batch_size x num_classes ماتریس
  • labels: batch_size x num_classes ماتریس تماس گیرنده باید اطمینان حاصل کند که هر دسته از برچسب ها توزیع احتمال معتبری را نشان می دهد.

برمی گرداند:

  • از دست دادن Output : از دست دادن به عنوان مثال (بردار دسته_اندازه).
  • پشتیبان Output : گرادیان های پس انتشار (بچ_اندازه x ماتریس num_classes).

سازندگان و تخریب کنندگان

SoftmaxCrossEntropyWithLogits (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features, :: tensorflow::Input labels)

صفات عمومی

backprop
loss
operation

صفات عمومی

پشتیبان

::tensorflow::Output backprop

ضرر - زیان

::tensorflow::Output loss

عمل

Operation operation

توابع عمومی

SoftmaxCrossEntropyWithLogits

 SoftmaxCrossEntropyWithLogits(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input features,
  ::tensorflow::Input labels
)