جریان تنسور:: عملیات:: سافت مکس

#include <nn_ops.h>

فعال سازی های سافت مکس را محاسبه می کند.

خلاصه

برای هر دسته i و کلاس j

$$softmax[i, j] = exp(logits[i, j]) / sum_j(exp(logits[i, j]))$$
داریم

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • logits: 2-D با شکل [batch_size, num_classes] .

برمی گرداند:

  • Output : همان شکل logits .

سازندگان و ویرانگرها

Softmax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input logits)

صفات عمومی

operation
softmax

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

سافت مکس

::tensorflow::Output softmax

توابع عمومی

سافت مکس

 Softmax(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input logits
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const