جریان تنسور:: عملیات:: سافت ساین

#include <nn_ops.h>

Softsign را محاسبه می کند: features / (abs(features) + 1) .

خلاصه

استدلال ها:

برمی گرداند:

  • Output : تانسور فعال سازی.

سازندگان و ویرانگرها

Softsign (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features)

صفات عمومی

activations
operation

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

فعال سازی ها

::tensorflow::Output activations

عمل

Operation operation

توابع عمومی

سافت ساین

 Softsign(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input features
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const