جریان تنسور:: عملیات:: SparseAccumulatorTakeGradient

#include <data_flow_ops.h>

میانگین گرادیان پراکنده را در یک SparseConditional Accumulator استخراج می کند.

خلاصه

عملیات تا زمانی که گرادیان های کافی (یعنی بیش از num_required) جمع شود مسدود می شود. اگر انباشتگر قبلاً بیش از num_required گرادیان ها را جمع آوری کرده باشد، میانگین گرادیان های انباشته شده خود را برمی گرداند. همچنین به طور خودکار global_step ثبت شده در انباشته را 1 افزایش می دهد و مجموع را به 0 بازنشانی می کند.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • handle: دسته SparseConditional Accumulator .
 • num_required: تعداد گرادیان های مورد نیاز قبل از اینکه یک مجموع را برگردانیم.
 • dtype: نوع داده گرادیان های انباشته شده. نیاز به مطابقت با نوع آکومولاتور دارد.

برمی گرداند:

 • شاخص های Output : شاخص های میانگین گرادیان های پراکنده انباشته شده.
 • مقادیر Output : مقادیر میانگین گرادیان های پراکنده انباشته شده.
 • شکل Output : شکل میانگین گرادیان های پراکنده انباشته شده.

سازندگان و ویرانگرها

SparseAccumulatorTakeGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input num_required, DataType dtype)

صفات عمومی

indices
operation
shape
values

صفات عمومی

شاخص ها

::tensorflow::Output indices

عمل

Operation operation

شکل

::tensorflow::Output shape

ارزش های

::tensorflow::Output values

توابع عمومی

SparseAccumulatorTakeGradient

 SparseAccumulatorTakeGradient(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input num_required,
 DataType dtype
)