از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: SparseAccumulatorTakeGradient

#include <data_flow_ops.h>

شیب پراکنده متوسط ​​را در یک SparseConditionalAccumulator استخراج می کند .

خلاصه

تا زمانی که شیب های کافی (یعنی بیش از تعداد مورد نیاز) جمع نشده باشد ، عملیات مسدود می شود. اگر باتری در حال حاضر بیش از تعداد شیب مورد نیاز را جمع کرده باشد ، میانگین خود را از شیب های جمع شده برمی گرداند. همچنین به طور خودکار مرحله جهانی ثبت شده در باتری را 1 افزایش داده و جمع آن را به 0 می رساند.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • handle: دسته مربوط به SparseConditionalAccumulator .
 • num_required: تعداد شیب های مورد نیاز قبل از اینکه جمع را برگردانیم.
 • dtype: نوع داده شیب های جمع شده. نیاز به مطابقت با نوع باتری دارد.

بازده:

 • شاخص های Output : شاخص های میانگین گرادیان های کم تجمع یافته.
 • مقادیر Output : مقادیر متوسط ​​شیب کم تجمع یافته.
 • شکل Output : شکل میانگین شیب های کم تجمع یافته.

سازندگان و ویرانگران

SparseAccumulatorTakeGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input num_required, DataType dtype)

صفات عمومی

indices
operation
shape
values

صفات عمومی

شاخص ها

::tensorflow::Output indices

عمل

Operation operation

شکل

::tensorflow::Output shape

ارزش های

::tensorflow::Output values

کارکردهای عمومی

SparseAccumulatorTakeGradient

 SparseAccumulatorTakeGradient(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input num_required,
 DataType dtype
)