از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: SparseAddGrad

#include <sparse_ops.h>

عملگر گرادیان برای SparseAdd op.

خلاصه

عملیات SparseAdd A + B را محاسبه می کند ، جایی که A ، B و مجموع همه به عنوان اشیا SparseTensor شوند. این op گرادیان بالادست Wrt مقادیر غیر خالی حاصل از مجموع را دریافت می کند و شیب های wrt مقادیر غیر خالی A و B را خارج می کند.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • backprop_val_grad: 1-D با شکل [nnz(sum)] . شیب با توجه به مقادیر غیر خالی جمع.
 • a_indices: 2-D. indices های SparseTensor A ، اندازه [nnz(A), ndims] .
 • b_indices: 2-D. indices های SparseTensor B ، اندازه [nnz(B), ndims] .
 • sum_indices: 2-D. indices های مجموع SparseTensor ، اندازه [nnz(sum), ndims] .

بازده:

 • Output a_val_grad: 1-D با شکل [nnz(A)] . شیب با توجه به مقادیر غیر خالی A
 • Output b_val_grad: 1-D با شکل [nnz(B)] . شیب با توجه به مقادیر غیر خالی B

سازندگان و ویرانگران

SparseAddGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input backprop_val_grad, :: tensorflow::Input a_indices, :: tensorflow::Input b_indices, :: tensorflow::Input sum_indices)

صفات عمومی

a_val_grad
b_val_grad
operation

صفات عمومی

a_val_grad

::tensorflow::Output a_val_grad

b_val_grad

::tensorflow::Output b_val_grad

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

SparseAddGrad

 SparseAddGrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input backprop_val_grad,
 ::tensorflow::Input a_indices,
 ::tensorflow::Input b_indices,
 ::tensorflow::Input sum_indices
)