جریان تنسور:: عملیات:: SparseAddGrad

#include <sparse_ops.h>

عملگر گرادیان برای عملیات SparseAdd .

خلاصه

عملیات SparseAdd A + B را محاسبه می کند، جایی که A، B و مجموع همه به عنوان اشیاء SparseTensor نشان داده می شوند. این عملیات، گرادیان بالادست wrt مقادیر غیر خالی مجموع را می گیرد و گرادیان ها را در مقادیر غیر خالی A و B خروجی می دهد.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • backprop_val_grad: 1-D با شکل [nnz(sum)] . گرادیان با توجه به مقادیر غیر خالی مجموع.
 • a_شاخص ها: 2-D. indices های SparseTensor A، اندازه [nnz(A), ndims] .
 • b_شاخص ها: 2-D. indices های SparseTensor B، اندازه [nnz(B), ndims] .
 • مجموع_شاخص ها: 2-D. indices مجموع SparseTensor ، اندازه [nnz(sum), ndims] .

برمی‌گرداند:

 • Output a_val_grad: 1-D با شکل [nnz(A)] . گرادیان با توجه به مقادیر غیر خالی A.
 • Output b_val_grad: 1-D با شکل [nnz(B)] . گرادیان با توجه به مقادیر غیر خالی B.

سازندگان و تخریب کنندگان

SparseAddGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input backprop_val_grad, :: tensorflow::Input a_indices, :: tensorflow::Input b_indices, :: tensorflow::Input sum_indices)

صفات عمومی

a_val_grad
b_val_grad
operation

صفات عمومی

a_val_grad

::tensorflow::Output a_val_grad

b_val_grad

::tensorflow::Output b_val_grad

عمل

Operation operation

توابع عمومی

SparseAddGrad

 SparseAddGrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input backprop_val_grad,
 ::tensorflow::Input a_indices,
 ::tensorflow::Input b_indices,
 ::tensorflow::Input sum_indices
)