جریان تنسور:: عملیات:: SparseConcat

#include <sparse_ops.h>

فهرستی از SparseTensor را در امتداد بعد مشخص شده الحاق می کند.

خلاصه

الحاق با توجه به نسخه های متراکم این تانسورهای پراکنده است. فرض بر این است که هر ورودی یک SparseTensor است که عناصر آن در امتداد افزایش تعداد ابعاد مرتب شده اند.

تمام اشکال ورودی ها باید مطابقت داشته باشند، به جز بعد concat. فهرست‌های indices ، values و shapes باید طول یکسانی داشته باشند.

شکل خروجی با ورودی ها یکسان است، به جز در امتداد بعد concat، که در آن مجموع اندازه ورودی ها در امتداد آن بعد است.

عناصر خروجی برای حفظ ترتیب مرتب سازی در امتداد افزایش تعداد ابعاد متوسل خواهند شد.

این عملیات در زمان O(M log M) اجرا می شود، جایی که M تعداد کل مقادیر غیر خالی در تمام ورودی ها است. این به دلیل نیاز به یک مرتب سازی داخلی به منظور الحاق موثر در یک بعد دلخواه است.

به عنوان مثال، اگر concat_dim = 1 و ورودی ها

sp_inputs[0]: shape = [2, 3]
[0, 2]: "a"
[1, 0]: "b"
[1, 1]: "c"

sp_inputs[1]: shape = [2, 4]
[0, 1]: "d"
[0, 2]: "e"
باشند

سپس خروجی

shape = [2, 7]
[0, 2]: "a"
[0, 4]: "d"
[0, 5]: "e"
[1, 0]: "b"
[1, 1]: "c"
خواهد بود

از نظر گرافیکی این معادل انجام

[  a] concat [ d e ] = [  a  d e ]
[b c ]    [    ]  [b c     ]
است

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • شاخص ها: 2-D. شاخص های هر ورودی SparseTensor .
 • مقادیر: 1-D. مقادیر غیر خالی هر SparseTensor .
 • اشکال: 1-D. اشکال هر SparseTensor .
 • concat_dim: بعد برای الحاق در امتداد. باید در محدوده [-rank, rank) باشد، که در آن رتبه تعداد ابعاد در هر ورودی SparseTensor است.

برمی گرداند:

 • خروجی_شاخص Output : 2-D. شاخص های SparseTensor به هم پیوسته.
 • Output : 1-D. مقادیر غیر خالی SparseTensor الحاقی.
 • Output : 1-D. شکل SparseTensor به هم پیوسته.

سازندگان و ویرانگرها

SparseConcat (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList indices, :: tensorflow::InputList values, :: tensorflow::InputList shapes, int64 concat_dim)

صفات عمومی

operation
output_indices
output_shape
output_values

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی_شاخص ها

::tensorflow::Output output_indices

خروجی_شکل

::tensorflow::Output output_shape

مقادیر_خروجی

::tensorflow::Output output_values

توابع عمومی

SparseConcat

 SparseConcat(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::InputList indices,
 ::tensorflow::InputList values,
 ::tensorflow::InputList shapes,
 int64 concat_dim
)