از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: SparseConcat

#include <sparse_ops.h>

لیستی از SparseTensor در امتداد بعد مشخص شده متصل می کند.

خلاصه

الحاق با توجه به نسخه های متراکم این سنسورهای پراکنده است. فرض بر این است که هر ورودی یک SparseTensor که عناصر آن در امتداد افزایش تعداد بعد مرتب می شوند.

همه اشکال ورودی باید مطابقت داشته باشد ، به جز بعد Concat. indices ، values ، و shapes لیست باید همان طول.

شکل خروجی یکسان با ورودی ها است ، مگر در امتداد بعد Concat ، که در آن مجموع اندازه ورودی ها در طول آن بعد است.

عناصر خروجی برای حفظ ترتیب مرتب سازی همراه با افزایش تعداد بعد مورد استفاده قرار می گیرند.

این عملیات در O(M log M) اجرا می شود ، جایی که M کل تعداد مقادیر غیر خالی در تمام ورودی ها است. این به دلیل نیاز به یک نوع داخلی برای همزمانی کارآمد در یک بعد دلخواه است.

به عنوان مثال ، اگر concat_dim = 1 و ورودی ها

sp_inputs[0]: shape = [2, 3]
[0, 2]: "a"
[1, 0]: "b"
[1, 1]: "c"

sp_inputs[1]: shape = [2, 4]
[0, 1]: "d"
[0, 2]: "e"
هستند

سپس خروجی

shape = [2, 7]
[0, 2]: "a"
[0, 4]: "d"
[0, 5]: "e"
[1, 0]: "b"
[1, 1]: "c"
خواهد بود

از لحاظ گرافیکی این معادل انجام

[  a] concat [ d e ] = [  a  d e ]
[b c ]    [    ]  [b c     ]
است

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • شاخص ها: 2-D. شاخص های هر SparseTensor ورودی.
 • مقادیر: 1-D مقادیر SparseTensor هر SparseTensor .
 • اشکال: 1-D اشکال هر SparseTensor .
 • concat_dim: ابعادی برای اتصال بهم در امتداد. باید در محدوده [-rank ، rank) باشد ، جایی که rank تعداد ابعاد موجود در هر SparseTensor ورودی است.

بازده:

 • شاخص های Output : 2-D. شاخص های SparseTensor .
 • مقادیر Output : 1-D. مقادیر غیر خالی SparseTensor .
 • Output : 1-D. شکل SparseTensor .

سازندگان و ویرانگران

SparseConcat (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList indices, :: tensorflow::InputList values, :: tensorflow::InputList shapes, int64 concat_dim)

صفات عمومی

operation
output_indices
output_shape
output_values

صفات عمومی

عمل

Operation operation

شاخص های خروجی

::tensorflow::Output output_indices

شکل_ خروجی

::tensorflow::Output output_shape

مقادیر_خروجی

::tensorflow::Output output_values

کارکردهای عمومی

SparseConcat

 SparseConcat(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::InputList indices,
 ::tensorflow::InputList values,
 ::tensorflow::InputList shapes,
 int64 concat_dim
)