از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: SparseCross

#include <sparse_ops.h>

صلیب پراکنده را از لیستی از تانسورهای کم و متراکم تولید می کند.

خلاصه

op دو لیست را می گیرد ، یکی از 2D SparseTensor و دیگری از 2D Tensor ، که هر کدام ویژگی های یک ستون ویژگی را نشان می دهند. با تلاقی های دسته ای این ویژگی ها یک SparseTensor 2D SparseTensor می کند.

به عنوان مثال ، اگر ورودی ها

inputs[0]: SparseTensor with shape = [2, 2]
[0, 0]: "a"
[1, 0]: "b"
[1, 1]: "c"

inputs[1]: SparseTensor with shape = [2, 1]
[0, 0]: "d"
[1, 0]: "e"

inputs[2]: Tensor [["f"], ["g"]]
باشد

سپس خروجی

shape = [2, 2]
[0, 0]: "a_X_d_X_f"
[1, 0]: "b_X_e_X_g"
[1, 1]: "c_X_e_X_g"
خواهد بود

اگر hashed_output = درست باشد ، خروجی

shape = [2, 2]
[0, 0]: FingerprintCat64(
      Fingerprint64("f"), FingerprintCat64(
        Fingerprint64("d"), Fingerprint64("a")))
[1, 0]: FingerprintCat64(
      Fingerprint64("g"), FingerprintCat64(
        Fingerprint64("e"), Fingerprint64("b")))
[1, 1]: FingerprintCat64(
      Fingerprint64("g"), FingerprintCat64(
        Fingerprint64("e"), Fingerprint64("c")))
خواهد بود

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • شاخص ها: 2-D. شاخص های هر SparseTensor ورودی.
 • مقادیر: 1-D مقادیر هر SparseTensor .
 • اشکال: 1-D اشکال هر SparseTensor .
 • ورودی های متراکم: 2-D. ستونهایی که توسط Tensor متراکم نشان داده می شوند.
 • hashed_output: اگر درست باشد ، هش صلیب را به جای رشته برمی گرداند. این به ما امکان می دهد از دستکاری رشته ها جلوگیری کنیم.
 • num_buckets: در صورت درست بودن hashed_output استفاده می شود. خروجی = hashed_valuenum_buckets اگر num_buckets> 0 مورد دیگر hashed_value.
 • hash_key: کلید ترکیبی (hash_key) را مشخص کنید که توسط تابع FingerprintCat64 برای ترکیب اثر انگشت متقاطع استفاده خواهد شد.

بازده:

 • شاخص های Output : 2-D. شاخص های SparseTensor .
 • مقادیر Output : 1-D. مقادیر غیر خالی SparseTensor یا هش شده.
 • Output : 1-D. شکل SparseTensor .

سازندگان و ویرانگران

SparseCross (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList indices, :: tensorflow::InputList values, :: tensorflow::InputList shapes, :: tensorflow::InputList dense_inputs, bool hashed_output, int64 num_buckets, int64 hash_key, DataType out_type, DataType internal_type)

صفات عمومی

operation
output_indices
output_shape
output_values

صفات عمومی

عمل

Operation operation

شاخص های خروجی

::tensorflow::Output output_indices

شکل_ خروجی

::tensorflow::Output output_shape

مقادیر_خروجی

::tensorflow::Output output_values

کارکردهای عمومی

SparseCross

 SparseCross(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::InputList indices,
 ::tensorflow::InputList values,
 ::tensorflow::InputList shapes,
 ::tensorflow::InputList dense_inputs,
 bool hashed_output,
 int64 num_buckets,
 int64 hash_key,
 DataType out_type,
 DataType internal_type
)