جریان تنسور:: عملیات:: SparseDenseCwiseAdd

#include <sparse_ops.h>

یک SparseTensor و یک Tensor متراکم را با استفاده از این قوانین خاص جمع می کند:

خلاصه

(1) قسمت متراکم را پخش می کند تا در صورت واجد شرایط بودن، شکلی مشابه با سمت پراکنده داشته باشد. (2) سپس، فقط مقادیر متراکم که توسط شاخص‌های SparseTensor به آنها اشاره می‌شود، در جمع cwise شرکت می‌کنند.

با این قوانین، نتیجه یک SparseTensor منطقی با شاخص ها و شکل دقیقاً یکسان است، اما احتمالاً با مقادیر غیر صفر متفاوت. خروجی این Op مقادیر غیر صفر حاصل است.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • sp_indices: 2-D. ماتریس N x R با شاخص‌های مقادیر غیر خالی در SparseTensor، احتمالاً به ترتیب متعارف نیست.
 • sp_values: 1-D. N مقدار غیر خالی مربوط به sp_indices .
 • sp_shape: 1-D. شکل ورودی SparseTensor.
 • متراکم: R -D. عملوند تانسور متراکم.

برمی گرداند:

 • Output : 1-D. مقادیر N که روی آنها عمل می شود.

سازندگان و ویرانگرها

SparseDenseCwiseAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sp_indices, :: tensorflow::Input sp_values, :: tensorflow::Input sp_shape, :: tensorflow::Input dense)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

SparseDenseCwiseAdd

 SparseDenseCwiseAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sp_indices,
 ::tensorflow::Input sp_values,
 ::tensorflow::Input sp_shape,
 ::tensorflow::Input dense
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const