جریان تنسور:: عملیات:: SparseDenseCwiseDiv

#include <sparse_ops.h>

از نظر مؤلفه، SparseTensor را بر یک تانسور متراکم تقسیم می‌کند.

خلاصه

محدودیت : این عملیات فقط سمت متراکم را به سمت پراکنده پخش می کند، اما جهت دیگر را نه.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • sp_indices: 2-D. ماتریس N x R با شاخص‌های مقادیر غیر خالی در SparseTensor، احتمالاً به ترتیب متعارف نیست.
 • sp_values: 1-D. N مقدار غیر خالی مربوط به sp_indices .
 • sp_shape: 1-D. شکل ورودی SparseTensor.
 • متراکم: R -D. عملوند تانسور متراکم.

برمی گرداند:

 • Output : 1-D. مقادیر N که روی آنها عمل می شود.

سازندگان و تخریب کنندگان

SparseDenseCwiseDiv (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sp_indices, :: tensorflow::Input sp_values, :: tensorflow::Input sp_shape, :: tensorflow::Input dense)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

SparseDenseCwiseDiv

 SparseDenseCwiseDiv(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sp_indices,
 ::tensorflow::Input sp_values,
 ::tensorflow::Input sp_shape,
 ::tensorflow::Input dense
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const