از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: SparseDenseCwiseDiv

#include <sparse_ops.h>

از نظر مonلفه ، SparseTensor را به یک Tensor متراکم تقسیم می کند.

خلاصه

محدودیت : این Op فقط ضلع متراکم را به طرف پراکنده منتقل می کند ، اما جهت دیگر را نمی دهد.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • sp_indices: 2-D. ماتریس N x R با شاخص های مقادیر غیر خالی در SparseTensor ، احتمالاً در ترتیب متعارف نیست.
 • sp_values: 1-D. N مقادیر غیر خالی مربوط به sp_indices .
 • sp_shape: 1-D. شکل SparseTensor ورودی.
 • متراکم: R -D. عملوند متراکم تنسور .

بازده:

 • Output : 1-D مقادیر N که عمل می شوند.

سازندگان و ویرانگران

SparseDenseCwiseDiv (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sp_indices, :: tensorflow::Input sp_values, :: tensorflow::Input sp_shape, :: tensorflow::Input dense)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

SparseDenseCwiseDiv

 SparseDenseCwiseDiv(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sp_indices,
 ::tensorflow::Input sp_values,
 ::tensorflow::Input sp_shape,
 ::tensorflow::Input dense
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const