جریان تنسور:: عملیات:: SparseDenseCwiseMul

#include <sparse_ops.h>

از نظر مؤلفه، SparseTensor را در یک Tensor متراکم ضرب می کند.

خلاصه

مکان های خروجی مربوط به عناصر به طور ضمنی صفر در تانسور پراکنده صفر خواهند بود (یعنی فضای ذخیره سازی را اشغال نمی کنند)، صرف نظر از محتوای تانسور متراکم (حتی اگر +/-INF باشد و INF*0 == باشد). NaN).

محدودیت : این عملیات فقط سمت متراکم را به سمت پراکنده پخش می کند، اما جهت دیگر را نه.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • sp_indices: 2-D. ماتریس N x R با شاخص‌های مقادیر غیر خالی در SparseTensor، احتمالاً به ترتیب متعارف نیست.
 • sp_values: 1-D. N مقدار غیر خالی مربوط به sp_indices .
 • sp_shape: 1-D. شکل ورودی SparseTensor.
 • متراکم: R -D. عملوند تانسور متراکم.

برمی گرداند:

 • Output : 1-D. مقادیر N که روی آنها عمل می شود.

سازندگان و تخریب کنندگان

SparseDenseCwiseMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sp_indices, :: tensorflow::Input sp_values, :: tensorflow::Input sp_shape, :: tensorflow::Input dense)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

SparseDenseCwiseMul

 SparseDenseCwiseMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sp_indices,
 ::tensorflow::Input sp_values,
 ::tensorflow::Input sp_shape,
 ::tensorflow::Input dense
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const