tensorflow :: ops :: SparseDenseCwiseMul

#include <sparse_ops.h>

از نظر مonلفه ، SparseTensor را در یک Tensor متراکم ضرب می کند.

خلاصه

مکانهای خروجی مربوط به عناصر ضمنی صفر در تنسور پراکنده صفر خواهند بود (یعنی فضای ذخیره سازی را اشغال نخواهند کرد) ، صرف نظر از محتویات سنسور متراکم (حتی اگر +/- INF باشد و INF * 0 == NaN)

محدودیت : این Op فقط قسمت متراکم را به طرف پراکنده منتقل می کند ، اما جهت دیگر را نمی دهد.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • sp_indices: 2-D. ماتریس N x R با شاخص های مقادیر غیر خالی در SparseTensor ، احتمالاً در ترتیب متعارف نیست.
 • sp_values: 1-D. N مقادیر غیر خالی مربوط به sp_indices .
 • sp_shape: 1-D. شکل SparseTensor ورودی.
 • متراکم: R -D. عملوند متراکم تنسور .

بازده:

 • Output : 1-D مقادیر N که عمل می شوند.

سازندگان و ویرانگران

SparseDenseCwiseMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sp_indices, :: tensorflow::Input sp_values, :: tensorflow::Input sp_shape, :: tensorflow::Input dense)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

SparseDenseCwiseMul

 SparseDenseCwiseMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sp_indices,
 ::tensorflow::Input sp_values,
 ::tensorflow::Input sp_shape,
 ::tensorflow::Input dense
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const