جریان تنسور:: عملیات:: SparseFillEmptyRows

#include <sparse_ops.h>

ردیف های خالی ورودی 2-D SparseTensor را با مقدار پیش فرض پر می کند.

خلاصه

ورودی SparseTensor از طریق چند ورودی ( indices ، values ، dense_shape ) نشان داده می‌شود. خروجی SparseTensor همان dense_shape دارد اما با اندیس‌های output_indices و مقادیر output_values .

این عملیات برای هر ردیفی که هیچ مقداری ندارد یک ورودی وارد می کند. ایندکس به صورت [row, 0, ..., 0] ایجاد می شود و مقدار درج شده default_value است.

برای مثال، فرض کنید sp_input دارای شکل [5, 6] و مقادیر غیر خالی است:

[0, 1]: a
[0, 3]: b
[2, 0]: c
[3, 1]: d

سطرهای 1 و 4 خالی هستند، بنابراین خروجی به شکل [5, 6] با مقادیر:

[0, 1]: a
[0, 3]: b
[1, 0]: default_value
[2, 0]: c
[3, 1]: d
[4, 0]: default_value
خواهد بود.

خروجی SparseTensor به ترتیب ردیف اصلی خواهد بود و شکلی مشابه ورودی خواهد داشت.

این عملیات همچنین یک بردار نشانگر به شکل [dense_shape[0]] را برمی گرداند به طوری که

empty_row_indicator[i] = True iff row i was an empty row.

و یک نقشه بردار شاخص معکوس به شکل [indices.shape[0]] که در حین انتشار پس‌پشتی استفاده می‌شود،

reverse_index_map[j] = out_j s.t. indices[j, :] == output_indices[out_j, :]

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • شاخص ها: 2-D. شاخص های تانسور پراکنده
 • مقادیر: 1-D. مقادیر تانسور پراکنده
 • dense_shape: 1-D. شکل تانسور پراکنده
 • پیش فرض_مقدار: 0-D. مقدار پیش‌فرض برای درج در مکان [row, 0, ..., 0] برای ردیف‌هایی که از تانسور پراکنده ورودی وجود ندارند. شاخص های خروجی: 2-D. شاخص های تانسور پراکنده پر.

برمی‌گرداند:

 • Output
 • Output : 1-D. مقادیر تانسور پراکنده پر شده
 • Output خالی_ردیف_شاخص: 1-D. آیا ردیف متراکم در تانسور پراکنده ورودی وجود ندارد.
 • Output reverse_index_map: 1-D. نقشه ای از شاخص های ورودی به شاخص های خروجی.

سازندگان و تخریب کنندگان

SparseFillEmptyRows (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input values, :: tensorflow::Input dense_shape, :: tensorflow::Input default_value)

صفات عمومی

empty_row_indicator
operation
output_indices
output_values
reverse_index_map

صفات عمومی

نشانگر_ ردیف_ خالی

::tensorflow::Output empty_row_indicator

عمل

Operation operation

خروجی_شاخص ها

::tensorflow::Output output_indices

مقادیر_خروجی

::tensorflow::Output output_values

reverse_index_map

::tensorflow::Output reverse_index_map

توابع عمومی

SparseFillEmptyRows

 SparseFillEmptyRows(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input values,
 ::tensorflow::Input dense_shape,
 ::tensorflow::Input default_value
)