از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: SparseFillEmptyRows

#include <sparse_ops.h>

ردیف های خالی را در مقدار 2-D SparseTensor با مقدار پیش فرض پر می کند.

خلاصه

SparseTensor ورودی از طریق چند ورودی ( indices ، values ، dense_shape ) نمایش داده می شود. SparseTensor خروجی همان شکل dense_shape اما دارای شاخص های output_indices و مقادیر output_values .

این op برای هر سطر یک ورودی واحد وارد می کند که هیچ مقداری ندارد. ایندکس به صورت [row, 0, ..., 0] و مقدار درج شده مقدار default_value .

برای مثال ، فرض کنید sp_input دارای شکل [5, 6] و مقادیر غیر خالی باشد:

[0, 1]: a
[0, 3]: b
[2, 0]: c
[3, 1]: d

ردیف های 1 و 4 خالی هستند ، بنابراین خروجی به شکل [5, 6] با مقادیر:

[0, 1]: a
[0, 3]: b
[1, 0]: default_value
[2, 0]: c
[3, 1]: d
[4, 0]: default_value
خواهد بود

SparseTensor خروجی به ترتیب ردیف بزرگ خواهد بود و همان شکل ورودی را خواهد داشت.

این op همچنین یک بردار شاخص به شکل [dense_shape[0]] مثال

empty_row_indicator[i] = True iff row i was an empty row.
برمی گرداند

و یک بردار نقشه شاخص معکوس به شکل [indices.shape[0]] که در طی انتشار مجدد استفاده می شود ،

reverse_index_map[j] = out_j s.t. indices[j, :] == output_indices[out_j, :]

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • شاخص ها: 2-D. شاخص های تانسور پراکنده.
 • مقادیر: 1-D مقادیر تانسور پراکنده.
 • dense_shape: 1-D. شکل تانسور پراکنده.
 • مقدار_پیشفرض: 0-D. مقدار پیش فرض برای قرار دادن در مکان [row, 0, ..., 0] برای ردیف هایی که از تانسور پراکنده ورودی گم شده اند. شاخص های خروجی: 2-D. شاخص های تانسور پراکنده پراکنده.

بازده:

 • شاخص های Output
 • مقادیر Output : 1-D. مقادیر تانسور پراکنده پراکنده.
 • Output خالی_معرف_نویس: 1-D. آیا ردیف متراکم در تانسور پراکنده ورودی گم شده است.
 • Output reverse_index_map: 1-D. یک نقشه از شاخص های ورودی به شاخص های خروجی.

سازندگان و ویرانگران

SparseFillEmptyRows (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input values, :: tensorflow::Input dense_shape, :: tensorflow::Input default_value)

صفات عمومی

empty_row_indicator
operation
output_indices
output_values
reverse_index_map

صفات عمومی

خالی_معرف_نویس

::tensorflow::Output empty_row_indicator

عمل

Operation operation

شاخص های خروجی

::tensorflow::Output output_indices

مقادیر_خروجی

::tensorflow::Output output_values

reverse_index_map

::tensorflow::Output reverse_index_map

کارکردهای عمومی

SparseFillEmptyRows

 SparseFillEmptyRows(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input values,
 ::tensorflow::Input dense_shape,
 ::tensorflow::Input default_value
)