از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: SparseReorder

#include <sparse_ops.h>

SparseTensor را به ترتیب متعارف و عمده ردیف می کند.

خلاصه

توجه داشته باشید که طبق قرارداد ، همه گزینه های پراکنده ترتیب متعارف را با افزایش تعداد بعد حفظ می کنند. تنها زمانی که می توان سفارش را نقض کرد ، دستکاری دستی بردارها در شاخص ها و مقدارها برای افزودن ورودی ها است.

مرتب سازی مجدد بر شکل SparseTensor تأثیر نمی گذارد.

اگر تنسور دارای مقادیر غیر خالی R و N باشد ، input_indices دارای شکل [N, R] ، مقادیر ورودی دارای طول N و شکل ورودی_ طول R .

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • input_indices: 2-D. ماتریس N x R با شاخص های مقادیر غیر خالی در SparseTensor ، احتمالاً در ترتیب متعارف نیست.
  • مقادیر_ ورودی: 1-D. N مقادیر غیر خالی مربوط به input_indices .
  • شکل_ ورودی: 1-D. شکل SparseTensor ورودی.

بازده:

  • شاخص های Output : 2-D. ماتریس N x R با شاخص های مشابه شاخص های ورودی ، اما در ترتیب ردیف اصلی متعارف.
  • مقادیر Output : 1-D. N مقادیر غیر خالی مربوط به output_indices .

سازندگان و ویرانگران

SparseReorder (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_indices, :: tensorflow::Input input_values, :: tensorflow::Input input_shape)

صفات عمومی

operation
output_indices
output_values

صفات عمومی

عمل

Operation operation

شاخص های خروجی

::tensorflow::Output output_indices

مقادیر_خروجی

::tensorflow::Output output_values

کارکردهای عمومی

SparseReorder

 SparseReorder(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input_indices,
  ::tensorflow::Input input_values,
  ::tensorflow::Input input_shape
)