جریان تنسور:: عملیات:: SparseReorder

#include <sparse_ops.h>

یک SparseTensor را به ترتیب متعارف و ردیف اصلی تغییر ترتیب می دهد.

خلاصه

توجه داشته باشید که طبق قرارداد، همه عملیات‌های پراکنده ترتیب متعارف را در امتداد افزایش تعداد ابعاد حفظ می‌کنند. تنها زمانی که می توان ترتیب را نقض کرد، هنگام دستکاری دستی بردارهای شاخص ها و مقادیر برای افزودن ورودی ها است.

ترتیب مجدد بر شکل SparseTensor تأثیری ندارد.

اگر تانسور دارای رتبه‌های R و N مقادیر غیر خالی باشد، input_indices شکل [N, R] ، input_values ​​دارای طول N و input_shape دارای طول R هستند.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • input_indeces: 2-D. ماتریس N x R با شاخص‌های مقادیر غیر خالی در SparseTensor، احتمالاً در ترتیب متعارف نیست.
  • مقادیر_ ورودی: 1-D. N مقدار غیر خالی مربوط به input_indices .
  • input_shape: 1-D. شکل ورودی SparseTensor.

برمی گرداند:

  • خروجی_شاخص Output : 2-D. ماتریس N x R با همان شاخص‌های input_indice، اما به ترتیب متعارف ردیف اصلی.
  • Output : 1-D. N مقدار غیر خالی مربوط به output_indices .

سازندگان و ویرانگرها

SparseReorder (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_indices, :: tensorflow::Input input_values, :: tensorflow::Input input_shape)

صفات عمومی

operation
output_indices
output_values

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی_شاخص ها

::tensorflow::Output output_indices

مقادیر_خروجی

::tensorflow::Output output_values

توابع عمومی

SparseReorder

 SparseReorder(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input_indices,
  ::tensorflow::Input input_values,
  ::tensorflow::Input input_shape
)