جریان تنسور:: عملیات:: SparseReshape

#include <sparse_ops.h>

SparseTensor را تغییر شکل می دهد تا مقادیر را در یک شکل متراکم جدید نشان دهد.

خلاصه

این عملیات همان معنایی را دارد که تغییر شکل در تانسور متراکم نشان داده شده است. input_indices بر اساس new_shape درخواست شده مجدداً محاسبه می شوند.

اگر یکی از مولفه های new_shape مقدار ویژه -1 باشد، اندازه آن بعد محاسبه می شود تا کل اندازه متراکم ثابت بماند. حداکثر یک جزء new_shape می تواند -1 باشد. تعداد عناصر متراکم دلالت شده توسط new_shape باید با تعداد عناصر متراکم که در ابتدا توسط input_shape ذکر شده بود، یکسان باشد.

تغییر شکل بر ترتیب مقادیر در SparseTensor تأثیر نمی گذارد.

اگر تانسور ورودی دارای رتبه R_in و N مقادیر غیر خالی باشد، و new_shape دارای طول R_out است، پس input_indices دارای شکل [N, R_in] ، input_shape دارای طول R_in ، output_indices دارای شکل [N, R_out] ، و output_shape دارای طول R_out است.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • input_indeces: 2-D. ماتریس N x R_in با شاخص های مقادیر غیر خالی در SparseTensor.
  • input_shape: 1-D. بردار R_in با شکل متراکم SparseTensor ورودی.
  • new_shape: 1-D. بردار R_out با شکل متراکم جدید درخواستی.

برمی گرداند:

  • خروجی_شاخص Output : 2-D. ماتریس N x R_out با شاخص های به روز شده مقادیر غیر خالی در خروجی SparseTensor.
  • Output : 1-D. بردار R_out با شکل کامل متراکم خروجی SparseTensor. این همان new_shape است اما با هر بعد -1 پر شده است.

سازندگان و ویرانگرها

SparseReshape (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_indices, :: tensorflow::Input input_shape, :: tensorflow::Input new_shape)

صفات عمومی

operation
output_indices
output_shape

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی_شاخص ها

::tensorflow::Output output_indices

خروجی_شکل

::tensorflow::Output output_shape

توابع عمومی

SparseReshape

 SparseReshape(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input_indices,
  ::tensorflow::Input input_shape,
  ::tensorflow::Input new_shape
)