از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: SparseReshape

#include <sparse_ops.h>

SparseTensor را مجدداً شکل می دهد تا مقادیر را به شکل متراکم جدید نشان دهد.

خلاصه

این عملیات از همان معنا همان تغییر شکل در تانسور متراکم نشان داده شده برخوردار است. input_indices بر اساس شکل new_shape که درخواست شده new_shape .

اگر یک new_shape component از new_shape مقدار ویژه -1 باشد ، اندازه آن بعد محاسبه می شود تا کل اندازه متراکم ثابت بماند. حداکثر یک new_shape می تواند -1 باشد. تعداد عناصر متراکم new_shape شده توسط new_shape باید همان تعداد عناصر متراکم باشد که در اصل با input_shape ضمنی شده است.

تغییر شکل بر ترتیب مقادیر در SparseTensor تأثیر نمی گذارد.

اگر تنسور ورودی دارای R_in و N غیر خالی باشد ، و new_shape دارای طول R_out ، پس input_indices شکل [N, R_in] ، شکل input_shape دارای طول R_in ، output_indices دارای شکل [N, R_out] و output_shape دارای طول R_out .

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • input_indices: 2-D. ماتریس N x R_in با شاخص های مقادیر غیر خالی در SparseTensor.
  • شکل_ ورودی: 1-D. R_in بردار با شکل متراکم SparseTensor.
  • شکل جدید: 1-D. بردار R_out با شکل متراکم جدید درخواست شده.

بازده:

  • شاخص های Output : 2-D. ماتریس N x R_out با شاخص های به روز شده مقادیر غیر خالی در SparseTensor خروجی.
  • Output : 1-D. بردار R_out با شکل متراکم کامل SparseTensor خروجی. این همان شکل new_shape اما با هر 1 بعد پر شده است.

سازندگان و ویرانگران

SparseReshape (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_indices, :: tensorflow::Input input_shape, :: tensorflow::Input new_shape)

صفات عمومی

operation
output_indices
output_shape

صفات عمومی

عمل

Operation operation

شاخص های خروجی

::tensorflow::Output output_indices

شکل_ خروجی

::tensorflow::Output output_shape

کارکردهای عمومی

SparseReshape

 SparseReshape(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input_indices,
  ::tensorflow::Input input_shape,
  ::tensorflow::Input new_shape
)