جریان تنسور:: عملیات:: SparseSegmentMeanGrad

#include <math_ops.h>

گرادیان ها را برای SparseSegmentMean محاسبه می کند.

خلاصه

"خروجی" تانسور را با همان شکل grad برمی‌گرداند، به جز بعد 0 که مقدار آن output_dim0 است.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • grad: گرادیان منتشر شده به SparseSegmentMean op.
 • شاخص‌ها: شاخص‌ها به عملیات SparseSegmentMean مربوطه منتقل می‌شوند.
 • segment_ids: segment_ids به عملیات SparseSegmentMean مربوطه منتقل شد.
 • output_dim0: بعد 0 "داده" به SparseSegmentMean op ارسال شد.

برمی گرداند:

 • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگرها

SparseSegmentMeanGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input output_dim0)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

SparseSegmentMeanGrad

 SparseSegmentMeanGrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input segment_ids,
 ::tensorflow::Input output_dim0
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const