جریان تنسور:: عملیات:: SparseSegmentMeanWithNumSegments

#include <math_ops.h>

میانگین را در امتداد بخشهای پراکنده یک تانسور محاسبه می کند.

خلاصه

مانند SparseSegmentMean ، اما به شناسه های گمشده در segment_ids اجازه می دهد. اگر یک شناسه وجود نداشته باشد، تانسور output در آن موقعیت صفر خواهد شد.

برای توضیح بخش ها ، بخش تقسیم بندی را بخوانید.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • شاخص ها: یک تانسور 1 بعدی. دارای رتبه مشابه segment_ids است.
  • segment_ids: یک تانسور 1 بعدی. مقادیر باید مرتب شوند و قابل تکرار باشند.
  • num_segments: باید برابر با تعداد شناسه‌های بخش مجزا باشد.

برمی‌گرداند:

  • Output : شکلی مشابه داده دارد، به جز بعد 0 که دارای اندازه num_segments است.

سازندگان و تخریب کنندگان

SparseSegmentMeanWithNumSegments (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

SparseSegmentMeanWithNumSegments

 SparseSegmentMeanWithNumSegments(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input indices,
  ::tensorflow::Input segment_ids,
  ::tensorflow::Input num_segments
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const