tensorflow :: ops :: SparseSegmentSqrtN

#include <math_ops.h>

جمع را در امتداد بخشهای کم تنسر تقسیم بر مربع N محاسبه می کند.

خلاصه

N اندازه قطعه در حال کاهش است.

برای مثالهای استفاده به tf.sparse.segment_sum مراجعه کنید.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • شاخص ها: یک سنسور 1-D. دارای رتبه ای برابر با segment_ids .
  • segment_ids: یک تانسور 1-D. مقادیر باید مرتب شده و قابل تکرار باشند.

بازده:

  • Output : دارای شکل مشابه داده است ، به جز بعد 0 که دارای اندازه k ، تعداد بخش ها.

سازندگان و ویرانگران

SparseSegmentSqrtN (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input segment_ids)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

SparseSegmentSqrtN

 SparseSegmentSqrtN(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input indices,
  ::tensorflow::Input segment_ids
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const