جریان تنسور:: عملیات:: SparseSegmentSqrtN

#include <math_ops.h>

مجموع بخش های پراکنده یک تانسور را بر مربع N محاسبه می کند.

خلاصه

N اندازه قطعه ای است که کاهش می یابد.

برای مثال های استفاده به tf.sparse.segment_sum مراجعه کنید.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • شاخص ها: یک تانسور 1 بعدی. دارای رتبه مشابه segment_ids است.
  • segment_ids: یک تانسور 1 بعدی. مقادیر باید مرتب شوند و قابل تکرار باشند.

برمی گرداند:

  • Output : شکلی مشابه داده دارد، به جز بعد 0 که دارای اندازه k ، تعداد قطعات است.

سازندگان و ویرانگرها

SparseSegmentSqrtN (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input segment_ids)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

SparseSegmentSqrtN

 SparseSegmentSqrtN(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input indices,
  ::tensorflow::Input segment_ids
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const