از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: SparseSegmentSum

#include <math_ops.h>

جمع را در امتداد بخشهای پراکنده یک سنسور محاسبه می کند.

خلاصه

برای توضیح بخشها ، قسمت تقسیم بندی را بخوانید.

مانند SegmentSum ، اما segment_ids انتخاب زیرمجموعه ای از بعد 0 ، که توسط indices مشخص می شود ، می تواند رتبه کمتری نسبت به بعد اول data باشد.

مثلا:

c = tf.constant([[1,2,3,4], [-1,-2,-3,-4], [5,6,7,8]])

# Select two rows, one segment.
tf.sparse_segment_sum(c, tf.constant([0, 1]), tf.constant([0, 0]))
# => [[0 0 0 0]]

# Select two rows, two segment.
tf.sparse_segment_sum(c, tf.constant([0, 1]), tf.constant([0, 1]))
# => [[ 1 2 3 4]
#   [-1 -2 -3 -4]]

# Select all rows, two segments.
tf.sparse_segment_sum(c, tf.constant([0, 1, 2]), tf.constant([0, 0, 1]))
# => [[0 0 0 0]
#   [5 6 7 8]]

# Which is equivalent to:
tf.segment_sum(c, tf.constant([0, 0, 1]))

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • شاخص ها: یک سنسور 1-D. دارای رتبه ای برابر با segment_ids .
 • segment_ids: یک تانسور 1-D. مقادیر باید مرتب شده و قابل تکرار باشند.

بازده:

 • Output : همان شکل داده را دارد ، بجز بعد 0 که دارای اندازه k ، تعداد بخشها.

سازندگان و ویرانگران

SparseSegmentSum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input segment_ids)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

SparseSegmentSum

 SparseSegmentSum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input data,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input segment_ids
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const