جریان تنسور:: عملیات:: SparseSlice

#include <sparse_ops.h>

SparseTensor را بر اساس start و size برش دهید.

خلاصه

برای مثال، اگر ورودی

input_tensor = shape = [2, 7]
[  a  d e ]
[b c     ]
باشد

از نظر گرافیکی تانسورهای خروجی عبارتند از:

sparse_slice([0, 0], [2, 4]) = shape = [2, 4]
[  a ]
[b c  ]

sparse_slice([0, 4], [2, 3]) = shape = [2, 3]
[ d e ]
[   ]

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • شاخص ها: تانسور 2 بعدی نشان دهنده شاخص های تانسور پراکنده است.
 • مقادیر: تانسور 1-D نشان دهنده مقادیر تانسور پراکنده است.
 • شکل: 1-D. تانسور شکل تانسور پراکنده را نشان می دهد.
 • شروع: 1-D. تانسور شروع برش را نشان می دهد.
 • اندازه: 1-D. تانسور اندازه برش را نشان می دهد. شاخص های خروجی: فهرستی از تانسورهای 1-D نشان دهنده شاخص های تانسورهای پراکنده خروجی است.

برمی گرداند:

 • Output
 • Output : فهرستی از تانسورهای 1-D مقادیر تانسورهای پراکنده خروجی را نشان می دهد.
 • Output : فهرستی از تانسورهای 1 بعدی شکل تانسورهای پراکنده خروجی را نشان می دهد.

سازندگان و ویرانگرها

SparseSlice (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input values, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input start, :: tensorflow::Input size)

صفات عمومی

operation
output_indices
output_shape
output_values

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی_شاخص ها

::tensorflow::Output output_indices

خروجی_شکل

::tensorflow::Output output_shape

مقادیر_خروجی

::tensorflow::Output output_values

توابع عمومی

SparseSlice

 SparseSlice(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input values,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input start,
 ::tensorflow::Input size
)