جریان تنسور:: عملیات:: SparseSoftmax

#include <sparse_ops.h>

Softmax را روی یک ND SparseTensor دسته‌بندی شده اعمال می‌کند.

خلاصه

ورودی ها یک ND SparseTensor را با شکل منطقی [..., B, C] (که N >= 2 ) نشان می دهد، و با شاخص هایی که به ترتیب واژگانی متعارف مرتب شده اند.

این عملیات معادل اعمال tf.nn.softmax() معمولی به درونی ترین زیرماتریس منطقی با شکل [B, C] است، اما با این نکته که عناصر به طور ضمنی صفر در آن شرکت نمی کنند . به طور خاص، الگوریتم معادل با زیر است:

(1) tf.nn.softmax() را برای نمای متراکم شده از درونی ترین زیرماتریس با شکل [B, C] ، در امتداد بعد اندازه-C اعمال می کند. (2) مکان‌های به طور ضمنی صفر را پنهان می‌کند. (3) عناصر باقی مانده را مجدداً عادی می کند.

از این رو، نتیجه SparseTensor دقیقاً همان شاخص ها و شکل غیر صفر را دارد.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • sp_indices: 2-D. ماتریس NNZ x R با شاخص‌های مقادیر غیر خالی در SparseTensor، به ترتیب متعارف.
  • sp_values: 1-D. مقادیر غیر خالی NNZ مربوط به sp_indices .
  • sp_shape: 1-D. شکل ورودی SparseTensor.

برمی گرداند:

  • Output : 1-D. مقادیر NNZ برای نتیجه SparseTensor .

سازندگان و ویرانگرها

SparseSoftmax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sp_indices, :: tensorflow::Input sp_values, :: tensorflow::Input sp_shape)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

SparseSoftmax

 SparseSoftmax(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input sp_indices,
  ::tensorflow::Input sp_values,
  ::tensorflow::Input sp_shape
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const