از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: SparseSoftmax

#include <sparse_ops.h>

SparseTensor ND SparseTensor .

خلاصه

ورودی ها نمایانگر یک ND SparseTensor با شکل منطقی [..., B, C] (که در آن N >= 2 ) و با شاخص های مرتب شده بر اساس فرهنگ لغوی متعارف است.

این عمل معادل استفاده از tf.nn.softmax() نرمال tf.nn.softmax() بر روی هر یک از درونی ترین منطق tf.nn.softmax() منطقی با شکل [B, C] ، اما با گرفتن این که عناصر ضمنی صفر در آن شرکت نمی کنند . به طور خاص ، الگوریتم معادل موارد زیر است:

(1) tf.nn.softmax() به نمای متراکم هر یک از درونی ترین زیرماتریکس ها با شکل [B, C] ، در امتداد بعد اندازه C اعمال می کند. (2) مکانهای اصلی را که ضمنی صفر است ، مخفی می کند. (3) عناصر باقی مانده را مجددا عادی می کند.

از این رو ، نتیجه SparseTensor دقیقاً همان شاخص ها و شکل غیر صفر را دارد.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • sp_indices: 2-D. ماتریس NNZ x R با شاخص های مقادیر غیر خالی در SparseTensor ، در ترتیب متعارف.
  • sp_values: 1-D. مقادیر غیر خالی NNZ مربوط به sp_indices .
  • sp_shape: 1-D. شکل SparseTensor ورودی.

بازده:

  • Output : 1-D مقادیر NNZ برای نتیجه SparseTensor .

سازندگان و ویرانگران

SparseSoftmax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sp_indices, :: tensorflow::Input sp_values, :: tensorflow::Input sp_shape)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

SparseSoftmax

 SparseSoftmax(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input sp_indices,
  ::tensorflow::Input sp_values,
  ::tensorflow::Input sp_shape
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const