از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: SparseSparseMinimum

#include <sparse_ops.h>

حداقل دقیقه از نظر عناصر دو SparseTensors را برمی گرداند.

خلاصه

فرض کنید دو SparseTensors به ​​یک شکل هستند ، یعنی پخش نمی شوند.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • a_indices: 2-D. ماتریس N x R با شاخص های مقادیر غیر خالی در SparseTensor ، در ترتیب فرهنگ لغوی متعارف.
 • a_values: 1-D. N مقادیر غیر خالی مربوط به a_indices .
 • a_shape: 1-D. شکل SparseTensor ورودی.
 • b_indices: برابر با a_indices برای عملوند دیگر است.
 • b_values: برابر با a_values برای عملوند دیگر ؛ باید از همان نوع باشد.
 • b_shape: برابر با a_shape برای عملوند دیگر ؛ دو شکل باید برابر باشد.

بازده:

 • شاخص های Output : 2-D. شاخص های خروجی SparseTensor.
 • مقادیر Output : 1-D. مقادیر خروجی SparseTensor.

سازندگان و ویرانگران

SparseSparseMinimum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a_indices, :: tensorflow::Input a_values, :: tensorflow::Input a_shape, :: tensorflow::Input b_indices, :: tensorflow::Input b_values, :: tensorflow::Input b_shape)

صفات عمومی

operation
output_indices
output_values

صفات عمومی

عمل

Operation operation

شاخص های خروجی

::tensorflow::Output output_indices

مقادیر_خروجی

::tensorflow::Output output_values

کارکردهای عمومی

SparseSparseMinimum

 SparseSparseMinimum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input a_indices,
 ::tensorflow::Input a_values,
 ::tensorflow::Input a_shape,
 ::tensorflow::Input b_indices,
 ::tensorflow::Input b_values,
 ::tensorflow::Input b_shape
)