جریان تنسور:: عملیات:: SparseSparse حداقل

#include <sparse_ops.h>

حداقل دقیقه دو SparseTensors را از نظر عنصر برمی‌گرداند.

خلاصه

فرض می‌کنیم که دو SparseTensor شکل یکسانی دارند، یعنی پخشی ندارند.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • a_شاخص ها: 2-D. ماتریس N x R با شاخص‌های مقادیر غیر خالی در SparseTensor، در ترتیب واژگانی متعارف.
 • a_values: 1-D. N مقدار غیر خالی مربوط به a_indices .
 • a_shape: 1-D. شکل ورودی SparseTensor.
 • b_indices: همتای a_indices برای عملوند دیگر.
 • b_values: همتای a_values ​​برای عملوند دیگر. باید از همان نوع d باشد.
 • b_shape: همتای a_shape برای عملوند دیگر. دو شکل باید برابر باشند.

برمی گرداند:

 • خروجی_شاخص Output : 2-D. شاخص های خروجی SparseTensor.
 • Output : 1-D. مقادیر SparseTensor خروجی.

سازندگان و ویرانگرها

SparseSparseMinimum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a_indices, :: tensorflow::Input a_values, :: tensorflow::Input a_shape, :: tensorflow::Input b_indices, :: tensorflow::Input b_values, :: tensorflow::Input b_shape)

صفات عمومی

operation
output_indices
output_values

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی_شاخص ها

::tensorflow::Output output_indices

مقادیر_خروجی

::tensorflow::Output output_values

توابع عمومی

SparseSparse حداقل

 SparseSparseMinimum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input a_indices,
 ::tensorflow::Input a_values,
 ::tensorflow::Input a_shape,
 ::tensorflow::Input b_indices,
 ::tensorflow::Input b_values,
 ::tensorflow::Input b_shape
)