از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: SparseTensorDenseAdd

#include <sparse_ops.h>

می افزاید تا SparseTensor و متراکم Tensor ، تولید انبوه Tensor .

خلاصه

این Op نیازی به a_indices به ترتیب استاندارد فرهنگ لغت مرتب نشده است.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • a_indices: 2-D. indices های SparseTensor ، با شکل [nnz, ndims] .
 • a_values: 1-D. values SparseTensor ، با شکل [nnz] .
 • a_shape: 1-D. shape SparseTensor ، با شکل [ndims] .
 • b: ndims -D Tensor . با شکل a_shape .

بازده:

 • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگران

SparseTensorDenseAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a_indices, :: tensorflow::Input a_values, :: tensorflow::Input a_shape, :: tensorflow::Input b)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

SparseTensorDenseAdd

 SparseTensorDenseAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input a_indices,
 ::tensorflow::Input a_values,
 ::tensorflow::Input a_shape,
 ::tensorflow::Input b
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const