جریان تنسور:: عملیات:: SparseTensorDenseAdd

#include <sparse_ops.h>

یک SparseTensor و یک Tensor متراکم را جمع می کند و یک Tensor متراکم تولید می کند.

خلاصه

این عملیات نیازی به مرتب شدن a_indices به ترتیب واژگانی استاندارد ندارد.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • a_شاخص ها: 2-D. indices SparseTensor ، با شکل [nnz, ndims] .
 • a_values: 1-D. values SparseTensor با شکل [nnz] .
 • a_shape: 1-D. shape SparseTensor ، با شکل [ndims] .
 • b: ndims -D Tensor . با شکل a_shape .

برمی گرداند:

 • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگرها

SparseTensorDenseAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a_indices, :: tensorflow::Input a_values, :: tensorflow::Input a_shape, :: tensorflow::Input b)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

SparseTensorDenseAdd

 SparseTensorDenseAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input a_indices,
 ::tensorflow::Input a_values,
 ::tensorflow::Input a_shape,
 ::tensorflow::Input b
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const