از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: میدان

#include <math_ops.h>

ریشه مربع x را از نظر عناصر محاسبه می کند.

خلاصه

یعنی \(y = {x} = x^{1/2}\).

استدلال ها:

بازده:

سازندگان و ویرانگران

Sqrt (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
y

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

بله

::tensorflow::Output y

کارکردهای عمومی

میدان

 Sqrt(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const