از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: رشته NGrams

#include <string_ops.h>

ngram را از داده های رشته ای ragged ایجاد می کند.

خلاصه

این op یک سنسور پارچه ای را با 1 بعد پارچه ای که فقط رشته ها را در بر می گیرد ، می پذیرد و یک سنسور پارچه ای را با 1 بعد پارچه ای حاوی ngram از آن رشته ، در امتداد داخلی ترین محور وصل می کند.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • data: تانسور مقادیر تانسور رشته ای ناهموار برای ایجاد ngram از آن. باید یک سنسور رشته 1D باشد.
 • data_splits: منشعم تقسیم کننده تانسور رشته ای ناهموار برای ایجاد نگرام از آن است.
 • separator: رشته ای که بین عناصر توکن بهم می پیوندد. از "" جدا کننده استفاده نکنید.
 • ngram_widths: اندازه ngram ها برای ایجاد.
 • left_pad: رشته ای که برای پد کردن سمت چپ دنباله ngram استفاده می شود. فقط در صورت استفاده از pad_width! = 0 استفاده می شود.
 • right_pad: رشته ای که برای پد کردن سمت راست دنباله ngram استفاده می شود. فقط در صورت استفاده از pad_width! = 0 استفاده می شود.
 • pad_width: تعداد عناصر بالشتک برای اضافه کردن به هر طرف هر دنباله. توجه داشته باشید که padding هرگز بدون توجه به این مقدار از 'ngram_widths-1' بزرگتر نخواهد بود. اگر pad_width=-1 ، max(ngram_widths)-1 عنصر را اضافه کنید.

بازده:

 • ngram های Output : تانسور مقادیر ngram خروجی تانسور ragged.
 • ngrams_splits Output : تانسور منشعب ngram خروجی تانسور ragged.

سازندگان و ویرانگران

StringNGrams (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input data_splits, StringPiece separator, const gtl::ArraySlice< int > & ngram_widths, StringPiece left_pad, StringPiece right_pad, int64 pad_width, bool preserve_short_sequences)

صفات عمومی

ngrams
ngrams_splits
operation

صفات عمومی

گرم

::tensorflow::Output ngrams

ngrams_ splits

::tensorflow::Output ngrams_splits

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

رشته NGrams

 StringNGrams(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input data,
 ::tensorflow::Input data_splits,
 StringPiece separator,
 const gtl::ArraySlice< int > & ngram_widths,
 StringPiece left_pad,
 StringPiece right_pad,
 int64 pad_width,
 bool preserve_short_sequences
)