از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: StringStrip

#include <string_ops.h>

فضای خالی و جلو را از Tensor جدا کنید .

خلاصه

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • input: یک Tensor رشته ای از هر شکل.

بازده:

  • Output : یک Tensor رشته ای با همان شکل ورودی.

سازندگان و ویرانگران

StringStrip (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

StringStrip

 StringStrip(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const