جریان تنسور:: عملیات:: StringStrip

#include <string_ops.h>

فضاهای سفید پیشرو و انتهایی را از تنسور جدا کنید.

خلاصه

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • ورودی: یک Tensor رشته ای با هر شکل.

برمی گرداند:

  • Output : یک Tensor رشته ای به همان شکل ورودی.

سازندگان و ویرانگرها

StringStrip (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

StringStrip

 StringStrip(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const