جریان تنسور:: عملیات:: StringToHashBucketFast

#include <string_ops.h>

هر رشته در تنسور ورودی را با تعدادی سطل به حالت هش خود تبدیل می کند.

خلاصه

تابع هش برای محتوای رشته در فرآیند قطعی است و هرگز تغییر نخواهد کرد. اما برای رمزنگاری مناسب نیست. این تابع ممکن است زمانی استفاده شود که زمان CPU کمیاب است و ورودی‌ها قابل اعتماد یا بی‌اهمیت هستند. این خطر وجود دارد که دشمنان ورودی هایی بسازند که همه آنها را در یک سطل هش کنند. برای جلوگیری از این مشکل، از یک تابع هش قوی با tf.string_to_hash_bucket_strong استفاده کنید.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • ورودی: رشته هایی برای اختصاص یک سطل هش.
  • num_buckets: تعداد سطل ها.

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

StringToHashBucketFast (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, int64 num_buckets)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

StringToHashBucketFast

 StringToHashBucketFast(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  int64 num_buckets
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const