از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: StringToHashBucketStrong

#include <string_ops.h>

هر رشته در Tensor ورودی را توسط تعدادی سطل به حالت هش آن تبدیل می کند.

خلاصه

تابع هش در مورد محتوای رشته درون فرآیند تعیین کننده است. تابع هش یک تابع هش کلید خورده است ، جایی که key ویژگی key تابع هش را تعریف می کند. key آرایه ای از 2 عنصر است.

هنگامی که ورودی ها ممکن است مخرب باشند ، به عنوان مثال URL های دارای اجزای اضافی ، یک هش قوی مهم است. دشمنان می توانند سعی کنند ورودی های خود را به یک سطل هجوم بیاورند برای حمله به انکار سرویس یا انحراف نتایج. می توان از یک هش قوی استفاده کرد تا یافتن ورودی هایی با توزیع مقدار هش کج بر روی سطل ها دشوار باشد. این امر مستلزم این است که عملکرد هش توسط یک "کلید" آنتروپی بالا (تصادفی) که برای دشمن ناشناخته است بذر شود.

قدرت اضافی تقریباً 4 برابر بیشتر از زمان محاسبه tf.string_to_hash_bucket_fast .

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • input: رشته های اختصاص یک سطل هش.
  • num_buckets: تعداد سطل ها.
  • key: کلید مورد استفاده برای بذر عملکرد هش ، به عنوان لیستی از دو عنصر uint64 ارسال می شود.

بازده:

  • Output : یک تانسور از همان شکل به عنوان ورودی string_tensor .

سازندگان و ویرانگران

StringToHashBucketStrong (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, int64 num_buckets, const gtl::ArraySlice< int > & key)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

StringToHashBucketStrong

 StringToHashBucketStrong(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  int64 num_buckets,
  const gtl::ArraySlice< int > & key
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const