جریان تنسور:: عملیات:: StringToHashBucketStrong

#include <string_ops.h>

هر رشته در تنسور ورودی را با تعدادی سطل به حالت هش خود تبدیل می کند.

خلاصه

تابع هش بر روی محتوای رشته در فرآیند قطعی است. تابع هش یک تابع هش کلیدی است که در آن key ویژگی کلید تابع هش را تعریف می کند. key آرایه ای از 2 عنصر است.

زمانی که ورودی‌ها ممکن است مخرب باشند، هش قوی مهم است، به عنوان مثال URL با اجزای اضافی. دشمنان می‌توانند سعی کنند ورودی‌های خود را برای حمله انکار سرویس به یک سطل هش کنند یا نتایج را تغییر دهند. می‌توان از یک هش قوی استفاده کرد تا یافتن ورودی‌هایی با توزیع ارزش هش اریب روی سطل‌ها را دشوار کند. این مستلزم آن است که تابع هش توسط یک "کلید" با آنتروپی بالا (تصادفی) ناشناخته برای حریف ایجاد شود.

استحکام اضافی با هزینه تقریباً 4 برابر بیشتر از زمان محاسبه tf.string_to_hash_bucket_fast همراه است.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • ورودی: رشته هایی برای اختصاص یک سطل هش.
  • num_buckets: تعداد سطل ها.
  • کلید: کلیدی که برای دانه بندی تابع هش استفاده می شود، به عنوان لیستی از دو عنصر uint64 ارسال می شود.

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

StringToHashBucketStrong (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, int64 num_buckets, const gtl::ArraySlice< int > & key)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

StringToHashBucketStrong

 StringToHashBucketStrong(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  int64 num_buckets,
  const gtl::ArraySlice< int > & key
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const