از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: StringToHashBucket

#include <string_ops.h>

هر رشته در Tensor ورودی را توسط تعدادی سطل به حالت هش آن تبدیل می کند.

خلاصه

تابع هش در مورد محتوای رشته درون فرآیند تعیین کننده است.

توجه داشته باشید که عملکرد هش ممکن است هر از گاهی تغییر کند. این قابلیت منسوخ می شود و توصیه می شود از tf.string_to_hash_bucket_fast() یا tf.string_to_hash_bucket_strong() .

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • num_buckets: تعداد سطل ها.

بازده:

  • Output : یک تانسور از همان شکل به عنوان ورودی string_tensor .

سازندگان و ویرانگران

StringToHashBucket (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input string_tensor, int64 num_buckets)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

StringToHashBucket

 StringToHashBucket(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input string_tensor,
  int64 num_buckets
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const