جریان تنسور:: عملیات:: StringToHashBucket

#include <string_ops.h>

هر رشته در تنسور ورودی را با تعدادی سطل به حالت هش خود تبدیل می کند.

خلاصه

تابع هش بر روی محتوای رشته در فرآیند قطعی است.

توجه داشته باشید که عملکرد هش ممکن است هر از گاهی تغییر کند. این عملکرد منسوخ خواهد شد و توصیه می شود tf.string_to_hash_bucket_fast() یا tf.string_to_hash_bucket_strong() استفاده کنید.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • num_buckets: تعداد سطل ها.

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

StringToHashBucket (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input string_tensor, int64 num_buckets)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

StringToHashBucket

 StringToHashBucket(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input string_tensor,
  int64 num_buckets
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const