جریان تنسور:: عملیات:: قهوهای مایل به زرد

#include <math_ops.h>

برنزه x را از نظر عنصر محاسبه می کند.

خلاصه

با توجه به یک تانسور ورودی، این تابع مماس هر عنصر در تانسور را محاسبه می کند. محدوده ورودی (-inf, inf) و محدوده خروجی (-inf, inf) است. اگر ورودی خارج از مرز باشد، nan برگردانده می شود.

  x = tf.constant([-float("inf"), -9, -0.5, 1, 1.2, 200, 10000, float("inf")])
  tf.math.tan(x) ==> [nan 0.45231566 -0.5463025 1.5574077 2.572152 -1.7925274 0.32097113 nan]
  

استدلال ها:

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

Tan (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
y

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

توابع عمومی

قهوهای مایل به زرد

 Tan(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const