از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: قهوهای مایل به زرد

#include <math_ops.h>

برنزه شدن عناصر x را محاسبه می کند.

خلاصه

با توجه به یک سنسور ورودی ، این عملکرد برای هر عنصر در سنسور مماس محاسبه می شود. دامنه ورودی (-inf, inf) و دامنه خروجی (-inf, inf) . اگر ورودی خارج از مرز باشد ، nan بازگردانده می شود.

  x = tf.constant([-float("inf"), -9, -0.5, 1, 1.2, 200, 10000, float("inf")])
  tf.math.tan(x) ==> [nan 0.45231566 -0.5463025 1.5574077 2.572152 -1.7925274 0.32097113 nan]
  

استدلال ها:

بازده:

سازندگان و ویرانگران

Tan (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
y

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

بله

::tensorflow::Output y

کارکردهای عمومی

قهوهای مایل به زرد

 Tan(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const