جریان تنسور:: عملیات:: تنها

#include <math_ops.h>

تانژانت هذلولی x را از نظر عنصر محاسبه می کند.

خلاصه

با توجه به یک تانسور ورودی، این تابع مماس هیپربولیک هر عنصر در تانسور را محاسبه می کند. محدوده ورودی [-inf, inf] و محدوده خروجی [-1,1] است.

  x = tf.constant([-float("inf"), -5, -0.5, 1, 1.2, 2, 3, float("inf")])
  tf.math.tanh(x) ==> [-1. -0.99990916 -0.46211717 0.7615942 0.8336547 0.9640276 0.9950547 1.]
  

استدلال ها:

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

Tanh (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
y

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

توابع عمومی

تنها

 Tanh(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const