از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: خلاصه Tensor V2

#include <logging_ops.h>

بافر پروتکل Summary را با داده های tensor و هر افزونه تولید می کند.

خلاصه

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • tag: رشته ای است که به این خلاصه پیوست شده است. برای سازماندهی در TensorBoard استفاده می شود.
  • tensor: تنسوری برای سریال سازی.
  • serialized_summary_metadata: یک سری خلاصه سریال متاداده. حاوی داده های افزونه است.

بازده:

  • Output : تانسور خلاصه.

سازندگان و ویرانگران

TensorSummaryV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tag, :: tensorflow::Input tensor, :: tensorflow::Input serialized_summary_metadata)

صفات عمومی

operation
summary

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خلاصه

::tensorflow::Output summary

کارکردهای عمومی

خلاصه Tensor V2

 TensorSummaryV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tag,
  ::tensorflow::Input tensor,
  ::tensorflow::Input serialized_summary_metadata
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const