جریان تنسور:: عملیات:: TensorSummaryV2

#include <logging_ops.h>

بافر پروتکل Summary را با داده های تانسور و هر پلاگین خروجی می دهد.

خلاصه

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • برچسب: رشته ای به این خلاصه پیوست شده است. برای سازماندهی در TensorBoard استفاده می شود.
  • تانسور: تانسوری برای سریال سازی.
  • serialized_summary_metadata: یک مجموعه اولیه SummaryMetadata. حاوی داده های افزونه است.

برمی گرداند:

  • Output : تانسور خلاصه.

سازندگان و ویرانگرها

TensorSummaryV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tag, :: tensorflow::Input tensor, :: tensorflow::Input serialized_summary_metadata)

صفات عمومی

operation
summary

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خلاصه

::tensorflow::Output summary

توابع عمومی

TensorSummaryV2

 TensorSummaryV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tag,
  ::tensorflow::Input tensor,
  ::tensorflow::Input serialized_summary_metadata
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const