جریان تنسور:: عملیات:: TextLineReader

#include <io_ops.h>

خواننده‌ای که خطوط یک فایل را که با «محدود شده‌اند» خروجی می‌دهد.
'.

خلاصه

استدلال ها:

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

  • skip_header_lines: تعداد خطوطی که باید از ابتدای هر فایل رد شوند.
  • ظرف: اگر خالی نباشد، این خواننده در ظرف داده شده قرار می گیرد. در غیر این صورت از یک کانتینر پیش فرض استفاده می شود.
  • shared_name: اگر خالی نباشد، این خواننده در سطل داده شده با این shared_name نامگذاری می شود. در غیر این صورت، به جای آن از نام گره استفاده می شود.

برمی گرداند:

  • Output : دسته ای برای ارجاع به Reader.

سازندگان و ویرانگرها

TextLineReader (const :: tensorflow::Scope & scope)
TextLineReader (const :: tensorflow::Scope & scope, const TextLineReader::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
reader_handle

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Container (StringPiece x)
SharedName (StringPiece x)
SkipHeaderLines (int64 x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: TextLineReader:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای TextLineReader .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خواننده_دسته

::tensorflow::Output reader_handle

توابع عمومی

TextLineReader

 TextLineReader(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

TextLineReader

 TextLineReader(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const TextLineReader::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

ظرف

Attrs Container(
  StringPiece x
)

SharedName

Attrs SharedName(
  StringPiece x
)

SkipHeaderLines

Attrs SkipHeaderLines(
  int64 x
)