جریان تنسور:: عملیات:: UnicodeScript

#include <string_ops.h>

کدهای اسکریپت یک تانسور معین از نقاط کد عدد صحیح یونیکد را تعیین کنید.

خلاصه

این عملیات نقاط کد یونیکد را به کدهای اسکریپت مربوط به هر نقطه کد تبدیل می کند. کدهای اسکریپت با مقادیر UScriptCode مؤلفه های بین المللی برای یونیکد (ICU) مطابقت دارند. به http://icu-project.org/apiref/icu4c/uscript_8h.html مراجعه کنید. -1 (USCRIPT_INVALID_CODE) را برای نقاط کد نامعتبر برمی‌گرداند. شکل خروجی با شکل ورودی مطابقت دارد.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • ورودی: یک تانسور از نقاط کد یونیکد int32.

برمی گرداند:

  • Output : یک تانسور از کدهای اسکریپت int32 مربوط به هر نقطه کد ورودی.

سازندگان و ویرانگرها

UnicodeScript (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

UnicodeScript

 UnicodeScript(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const