از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: UnicodeScript

#include <string_ops.h>

کد اسکریپت های یک تنسور داده شده از نقاط کد صحیح Unicode را تعیین کنید.

خلاصه

این عملیات نقاط کد یونی کد را به کدهای اسکریپت مربوط به هر نقطه کد تبدیل می کند. کدهای اسکریپت با عناصر بین المللی مقادیر UScriptCode یونیکد (ICU) مطابقت دارند. به http://icu-project.org/apiref/icu4c/uscript_8h.html مراجعه کنید. -1 (USCRIPT_INVALID_CODE) را برای رمزگذاری های نامعتبر برمی گرداند. شکل خروجی با شکل ورودی مطابقت دارد.

استدلال ها:

بازده:

  • Output : تنسوری از کدهای اسکریپت int32 مربوط به هر نقطه کد ورودی.

سازندگان و ویرانگران

UnicodeScript (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

UnicodeScript

 UnicodeScript(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const