از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: UnsortedSegmentMin

#include <math_ops.h>

حداقل را در امتداد بخشهای یک سنسور محاسبه می کند.

خلاصه

برای توضیح بخشها ، قسمت تقسیم بندی را بخوانید.

این عملگر مشابه عملگر مرتب نشده بر اساس بخش مرتب نشده است (اینجا) . به جای محاسبه مجموع بر روی بخش ها ، حداقل را محاسبه می کند به این ترتیب:

\(output_i = {j...} data_[j...]\) که min بیش از tuples j... طوری که segment_ids[j...] == i .

اگر حداقل خالی برای بخش شناسایی ارائه شده است i ، خروجی بزرگترین مقدار ممکن برای نوع خاص عددی، output[i] = numeric_limits ::max() output[i] = numeric_limits ::max() .

مثلا:

c = tf.constant([[1,2,3,4], [5,6,7,8], [4,3,2,1]])
tf.unsorted_segment_min(c, tf.constant([0, 1, 0]), num_segments=2)
# ==> [[ 1, 2, 2, 1],
#    [5, 6, 7, 8]]

اگر داده بخش ID i منفی است، پس مقدار مربوطه کاهش یافته است، خواهد شد و در نتیجه گنجانده نشده است.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • segment_ids: data.shape که شکل آن پیشوند data.shape .

بازده:

 • Output : دارای همان شکل داده، به جز برای اولین segment_ids.rank ابعاد، که با یک بعد است که اندازه جایگزین num_segments .

سازندگان و ویرانگران

UnsortedSegmentMin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

UnsortedSegmentMin

 UnsortedSegmentMin(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input data,
 ::tensorflow::Input segment_ids,
 ::tensorflow::Input num_segments
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const