جریان تنسور:: عملیات:: SegmentMin طبقه بندی نشده

#include <math_ops.h>

حداقل را در امتداد قطعات یک تانسور محاسبه می کند.

خلاصه

برای توضیح بخش ها ، بخش تقسیم بندی را بخوانید.

این عملگر شبیه عملگر مجموع بخش مرتب نشده است (اینجا) . به جای محاسبه مجموع بر روی بخش ها، حداقل را به گونه ای محاسبه می کند که:

\(output_i = {j...} data_[j...]\) که در آن min بیش از تاپل های j... است به طوری که segment_ids[j...] == i .

اگر حداقل برای یک بخش معین ID i خالی باشد، بزرگترین مقدار ممکن را برای نوع عددی خاص، output[i] = numeric_limits ::max() خروجی می‌دهد. output[i] = numeric_limits ::max() .

مثلا:

c = tf.constant([[1,2,3,4], [5,6,7,8], [4,3,2,1]])
tf.unsorted_segment_min(c, tf.constant([0, 1, 0]), num_segments=2)
# ==> [[ 1, 2, 2, 1],
#    [5, 6, 7, 8]]

اگر شناسه بخش داده شده i منفی باشد، مقدار مربوطه حذف می شود و در نتیجه لحاظ نمی شود.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • segment_ids: تانسوری که شکل آن پیشوند data.shape است.

برمی گرداند:

 • Output : شکلی مشابه داده دارد، به جز اولین ابعاد segment_ids.rank که با یک بعد منفرد که دارای اندازه num_segments است جایگزین شده است.

سازندگان و ویرانگرها

UnsortedSegmentMin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

SegmentMin طبقه بندی نشده

 UnsortedSegmentMin(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input data,
 ::tensorflow::Input segment_ids,
 ::tensorflow::Input num_segments
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const