جریان تنسور:: عملیات:: طبقه بندی نشده SegmentSum

#include <math_ops.h>

مجموع قطعات یک تانسور را محاسبه می کند.

خلاصه

برای توضیح بخش ها ، بخش تقسیم بندی را بخوانید.

تانسوری را به گونه‌ای محاسبه می‌کند که \(output[i] = {j...} data[j...]\) که مجموع آن بیش از چند تا j... به طوری که segment_ids[j...] == i . برخلاف SegmentSum ، segment_ids نیازی به مرتب‌سازی ندارند و نیازی به پوشش همه مقادیر در محدوده کامل مقادیر معتبر ندارند.

اگر مجموع برای یک بخش معین ID i خالی باشد، output[i] = 0 . اگر شناسه بخش داده شده i منفی باشد، مقدار حذف می شود و به مجموع بخش اضافه نمی شود.

num_segments باید با تعداد شناسه‌های بخش مجزا برابر باشد.

c = tf.constant([[1,2,3,4], [5,6,7,8], [4,3,2,1]])
tf.unsorted_segment_sum(c, tf.constant([0, 1, 0]), num_segments=2)
# ==> [[ 5,  5, 5, 5],
#       [5,  6, 7, 8]]

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • segment_ids: تانسوری که شکل آن پیشوند data.shape است.

برمی گرداند:

  • Output : شکلی مشابه داده دارد، به جز اولین ابعاد segment_ids.rank که با یک بعد منفرد که دارای اندازه num_segments است جایگزین شده است.

سازندگان و ویرانگرها

UnsortedSegmentSum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

طبقه بندی نشده SegmentSum

 UnsortedSegmentSum(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input segment_ids,
  ::tensorflow::Input num_segments
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const