جریان تنسور:: عملیات:: بدون صحنه

#include <data_flow_ops.h>

Op شبیه به Dequeue سبک وزن است.

خلاصه

عملکرد اصلی مشابه Dequeue با قابلیت ها و گزینه های بسیار کمتر است. این عملیات برای عملکرد بهینه شده است.

استدلال ها:

برمی گرداند:

 • OutputList : تانسور مقادیر.

سازندگان و ویرانگرها

Unstage (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes)
Unstage (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes, const Unstage::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
values

توابع عمومی

operator[] (size_t index) const

توابع استاتیک عمومی

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: Unstage:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای Unstage .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

ارزش های

::tensorflow::OutputList values

توابع عمومی

بدون صحنه

 Unstage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

بدون صحنه

 Unstage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const Unstage::Attrs & attrs
)

اپراتور[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

توابع استاتیک عمومی

ظرفیت

Attrs Capacity(
 int64 x
)

ظرف

Attrs Container(
 StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)