از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: متغیر

#include <state_ops.h>

حالت را به صورت تنسور نگه می دارد که در طی مراحل پایدار است.

خلاصه

یک ref را به حالت tensor منتقل می کند بنابراین ممکن است خوانده یا اصلاح شود. TODO (zhifengc / mrry): یک نشانگر به یک سند با جزئیات بیشتر در مورد تقسیم حالت ها در جریان تنش اضافه می کند.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • shape: شکل تانسور متغیر است.
 • dtype: نوع عناصر در تنسور متغیر است.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • container: اگر خالی نباشد ، این متغیر در ظرف داده شده قرار می گیرد. در غیر این صورت ، از یک ظرف پیش فرض استفاده می شود.
 • shared_name: اگر خالی نباشد ، این متغیر در سطل داده شده با این نام_ نامگذاری شده نامگذاری شده است. در غیر این صورت ، به جای آن از نام گره استفاده می شود.

بازده:

 • Output : اشاره به تنسور متغیر است.

سازندگان و ویرانگران

Variable (const :: tensorflow::Scope & scope, PartialTensorShape shape, DataType dtype)
Variable (const :: tensorflow::Scope & scope, PartialTensorShape shape, DataType dtype, const Variable::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
ref

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Container (StringPiece x)
SharedName (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: متغیر :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای Variable .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

مرجع

::tensorflow::Output ref

کارکردهای عمومی

متغیر

 Variable(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 PartialTensorShape shape,
 DataType dtype
)

متغیر

 Variable(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 PartialTensorShape shape,
 DataType dtype,
 const Variable::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

کانتینر

Attrs Container(
 StringPiece x
)

نام مشترک

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)