جریان تنسور:: عملیات:: کجا 3

#include <math_ops.h>

بسته به condition ، عناصر را از x یا y انتخاب می کند.

خلاصه

تانسورهای x و y همگی باید یک شکل باشند و خروجی نیز آن شکل را خواهد داشت.

اگر x و y اسکالر باشند، تانسور condition باید یک اسکالر باشد. اگر x و y بردار یا رتبه بالاتری باشند، آنگاه condition باید یا یک اسکالر باشد، یا بردار با اندازه ای که با بعد اول x مطابقت داشته باشد، یا باید همان شکل x باشد.

تانسور condition به عنوان یک ماسک عمل می کند که بر اساس مقدار هر عنصر انتخاب می کند که آیا عنصر / ردیف مربوطه در خروجی باید از x (در صورت درست) یا y (اگر نادرست) گرفته شود.

اگر condition یک بردار است و x و y ماتریس های رتبه بالاتری هستند، آنگاه انتخاب می کند که کدام ردیف (بعد بیرونی) را از x و y کپی کند. اگر condition مانند x و y باشد، انتخاب می کند که کدام عنصر را از x و y کپی کند.

مثلا:

# 'condition' tensor is [[True, False]
#            [False, True]]
# 't' is [[1, 2],
#     [3, 4]]
# 'e' is [[5, 6],
#     [7, 8]]
select(condition, t, e) # => [[1, 6], [7, 4]]

# 'condition' tensor is [True, False]
# 't' is [[1, 2],
#     [3, 4]]
# 'e' is [[5, 6],
#     [7, 8]]
select(condition, t, e) ==> [[1, 2],
               [7, 8]]

 

Arguments:

 • scope: A Scope object
 • x: = A Tensor which may have the same shape as condition. If condition is rank 1, x may have higher rank, but its first dimension must match the size of condition.
 • y: = A Tensor with the same type and shape as x.

Returns:

 • Output: = A Tensor with the same type and shape as x and y.

Constructors and Destructors

Where3(const ::tensorflow::Scope & scope, ::tensorflow::Input condition, ::tensorflow::Input x, ::tensorflow::Input y)

Public attributes

operation
output

Public functions

node() const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input() const
operator::tensorflow::Output() const

Public attributes

operation

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

کجا 3

 Where3(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input condition,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input y
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const