جریان تنسور:: عملیات:: Xlogy

#include <math_ops.h>

اگر x == 0 باشد، 0 را برمی‌گرداند و در غیر این صورت، x * log(y) را به صورت عنصری برمی‌گرداند.

خلاصه

استدلال ها:

برمی‌گرداند:

سازندگان و تخریب کنندگان

Xlogy (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

صفات عمومی

operation
z

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

توابع عمومی

Xlogy

 Xlogy(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const