جریان تنسور:: عملیات:: ZerosLike

#include <array_ops.h>

یک تانسور صفر با شکل و نوع x را برمی‌گرداند.

خلاصه

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • x: یک تانسور از نوع T.

برمی گرداند:

  • Output : تانسوری با شکل و نوع x اما پر از صفر.

سازندگان و ویرانگرها

ZerosLike (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
y

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

توابع عمومی

ZerosLike

 ZerosLike(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const