از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: زتا

#include <math_ops.h>

عملکرد Hurwitz zeta \((x, q)\) را محاسبه کنید.

خلاصه

تابع zeta Hurwitz به این صورت تعریف می شود:

\((x, q) = {n=0}^{} (q + n)^{-x}\)

استدلال ها:

بازده:

سازندگان و ویرانگران

Zeta (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input q)

صفات عمومی

operation
z

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

کارکردهای عمومی

زتا

 Zeta(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input q
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const