جریان تنسور:: عملیات:: زتا

#include <math_ops.h>

تابع زتای Hurwitz \((x, q)\)را محاسبه کنید.

خلاصه

تابع زتا هورویتز به صورت زیر تعریف می شود:

\((x, q) = {n=0}^{} (q + n)^{-x}\)

استدلال ها:

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

Zeta (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input q)

صفات عمومی

operation
z

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

توابع عمومی

زتا

 Zeta(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input q
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const