جریان تنسور:: عملیات:: AddSparseToTensorsMap:: Attrs

#include <sparse_ops.h>

تنظیم‌کننده ویژگی اختیاری برای AddSparseToTensorsMap .

خلاصه

صفات عمومی

container_ = ""
StringPiece
shared_name_ = ""
StringPiece

توابع عمومی

Container (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
نام ظرف برای SparseTensorsMap ایجاد شده توسط این عملیات.
SharedName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
نام مشترک SparseTensorsMap که توسط این عملیات ایجاد شده است.

صفات عمومی

ظرف_

StringPiece tensorflow::ops::AddSparseToTensorsMap::Attrs::container_ = ""

اشتراک_نام_

StringPiece tensorflow::ops::AddSparseToTensorsMap::Attrs::shared_name_ = ""

توابع عمومی

ظرف

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::AddSparseToTensorsMap::Attrs::Container(
  StringPiece x
)

نام ظرف برای SparseTensorsMap ایجاد شده توسط این عملیات.

پیش‌فرض به ""

SharedName

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::AddSparseToTensorsMap::Attrs::SharedName(
  StringPiece x
)

نام مشترک SparseTensorsMap که توسط این عملیات ایجاد شده است.

اگر خالی باشد، از نام منحصر به فرد عملیات جدید استفاده می شود.

پیش‌فرض به ""