tensorflow :: ops :: نقشه AddSparseToTensorsMap :: عطاران

#include <sparse_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای AddSparseToTensorsMap .

خلاصه

صفات عمومی

container_ = ""
StringPiece
shared_name_ = ""
StringPiece

کارکردهای عمومی

Container (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
نام ظرف SparseTensorsMap ایجاد شده توسط این op.
SharedName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
نام مشترک SparseTensorsMap ایجاد شده توسط این بخش.

صفات عمومی

ظرف_

StringPiece tensorflow::ops::AddSparseToTensorsMap::Attrs::container_ = ""

اشتراک_ نام_

StringPiece tensorflow::ops::AddSparseToTensorsMap::Attrs::shared_name_ = ""

کارکردهای عمومی

کانتینر

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::AddSparseToTensorsMap::Attrs::Container(
  StringPiece x
)

نام ظرف SparseTensorsMap ایجاد شده توسط این op.

پیش فرض های ""

نام مشترک

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::AddSparseToTensorsMap::Attrs::SharedName(
  StringPiece x
)

نام مشترک SparseTensorsMap ایجاد شده توسط این بخش.

در صورت خالی بودن ، از نام منحصر به فرد عملیات جدید استفاده می شود.

پیش فرض های ""