جریان تنسور:: عملیات:: AddSparseToTensorsMap

#include <sparse_ops.h>

SparseTensor به SparseTensorsMap اضافه کنید که دسته آن را برمی گرداند.

خلاصه

SparseTensor با سه تانسور نشان داده می شود: sparse_indices ، sparse_values ​​و sparse_shape .

این عملگر SparseTensor داده شده را می گیرد و آن را به یک شی ظرف (یک SparseTensorsMap ) اضافه می کند. یک کلید منحصر به فرد در این کانتینر به شکل int64 تولید می شود و این مقداری است که برگردانده می شود.

سپس SparseTensor می توان به عنوان بخشی از یک minibatch با ارسال کلید به عنوان یک عنصر برداری به TakeManySparseFromTensorsMap خواند. برای اطمینان از دسترسی صحیح SparseTensorsMap ، اطمینان حاصل کنید که همان container و shared_name به آن Op ارسال شده است. اگر در اینجا shared_name ارائه نشده است، در عوض از نام عملیات ایجاد شده با فراخوانی AddSparseToTensorsMap به عنوان shared_name به TakeManySparseFromTensorsMap استفاده کنید. اطمینان حاصل کنید که عملیات ها در محل قرار دارند.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • شاخص_های پراکنده: 2-D. indices SparseTensor .
 • sparse_values: 1-D. values SparseTensor .
 • sparse_shape: 1-D. shape SparseTensor .

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • container: نام کانتینر برای SparseTensorsMap که توسط این عملیات ایجاد شده است.
 • shared_name: نام مشترک SparseTensorsMap که توسط این عملیات ایجاد شده است. اگر خالی باشد، از نام منحصر به فرد عملیات جدید استفاده می شود.

برمی گرداند:

 • Output : 0-D دسته SparseTensor اکنون در SparseTensorsMap ذخیره شده است.

سازندگان و تخریب کنندگان

AddSparseToTensorsMap (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sparse_indices, :: tensorflow::Input sparse_values, :: tensorflow::Input sparse_shape)
AddSparseToTensorsMap (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sparse_indices, :: tensorflow::Input sparse_values, :: tensorflow::Input sparse_shape, const AddSparseToTensorsMap::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
sparse_handle

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Container (StringPiece x)
SharedName (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: AddSparseToTensorsMap:: Attrs

تنظیم‌کننده ویژگی اختیاری برای AddSparseToTensorsMap .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

دسته_کم

::tensorflow::Output sparse_handle

توابع عمومی

AddSparseToTensorsMap

 AddSparseToTensorsMap(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sparse_indices,
 ::tensorflow::Input sparse_values,
 ::tensorflow::Input sparse_shape
)

AddSparseToTensorsMap

 AddSparseToTensorsMap(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sparse_indices,
 ::tensorflow::Input sparse_values,
 ::tensorflow::Input sparse_shape,
 const AddSparseToTensorsMap::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

ظرف

Attrs Container(
 StringPiece x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)
،

جریان تنسور:: عملیات:: AddSparseToTensorsMap

#include <sparse_ops.h>

SparseTensor به SparseTensorsMap اضافه کنید که دسته آن را برمی گرداند.

خلاصه

SparseTensor با سه تانسور نشان داده می شود: sparse_indices ، sparse_values ​​و sparse_shape .

این عملگر SparseTensor داده شده را می گیرد و آن را به یک شی ظرف (یک SparseTensorsMap ) اضافه می کند. یک کلید منحصر به فرد در این کانتینر به شکل int64 تولید می شود و این مقداری است که برگردانده می شود.

سپس SparseTensor می توان به عنوان بخشی از یک minibatch با ارسال کلید به عنوان یک عنصر برداری به TakeManySparseFromTensorsMap خواند. برای اطمینان از دسترسی صحیح SparseTensorsMap ، اطمینان حاصل کنید که همان container و shared_name به آن Op ارسال شده است. اگر در اینجا shared_name ارائه نشده است، در عوض از نام عملیات ایجاد شده با فراخوانی AddSparseToTensorsMap به عنوان shared_name به TakeManySparseFromTensorsMap استفاده کنید. اطمینان حاصل کنید که عملیات ها در محل قرار دارند.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • شاخص_های پراکنده: 2-D. indices SparseTensor .
 • sparse_values: 1-D. values SparseTensor .
 • sparse_shape: 1-D. shape SparseTensor .

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • container: نام کانتینر برای SparseTensorsMap که توسط این عملیات ایجاد شده است.
 • shared_name: نام مشترک SparseTensorsMap که توسط این عملیات ایجاد شده است. اگر خالی باشد، از نام منحصر به فرد عملیات جدید استفاده می شود.

برمی گرداند:

 • Output : 0-D دسته SparseTensor اکنون در SparseTensorsMap ذخیره شده است.

سازندگان و تخریب کنندگان

AddSparseToTensorsMap (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sparse_indices, :: tensorflow::Input sparse_values, :: tensorflow::Input sparse_shape)
AddSparseToTensorsMap (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sparse_indices, :: tensorflow::Input sparse_values, :: tensorflow::Input sparse_shape, const AddSparseToTensorsMap::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
sparse_handle

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Container (StringPiece x)
SharedName (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: AddSparseToTensorsMap:: Attrs

تنظیم‌کننده ویژگی اختیاری برای AddSparseToTensorsMap .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

دسته_کم

::tensorflow::Output sparse_handle

توابع عمومی

AddSparseToTensorsMap

 AddSparseToTensorsMap(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sparse_indices,
 ::tensorflow::Input sparse_values,
 ::tensorflow::Input sparse_shape
)

AddSparseToTensorsMap

 AddSparseToTensorsMap(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sparse_indices,
 ::tensorflow::Input sparse_values,
 ::tensorflow::Input sparse_shape,
 const AddSparseToTensorsMap::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

ظرف

Attrs Container(
 StringPiece x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)