از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: نقشه AddSparseToTensorsMap

#include <sparse_ops.h>

اضافه کردن SparseTensor به SparseTensorsMap بازگشت دسته آن است.

خلاصه

SparseTensor با سه SparseTensor نشان داده می شود: sparse_indices ، sparse_values و شکل sparse_shape .

این عملگر SparseTensor داده شده را می SparseTensor و آن را به یک شی کانتینر ( SparseTensorsMap ) اضافه می کند. یک کلید منحصر به فرد در این ظرف به شکل int64 و این مقداری است که بازگردانده می شود.

سپس SparseTensor می توان به عنوان بخشی از مینی بچ با عبور کلید به عنوان یک عنصر بردار به TakeManySparseFromTensorsMap . برای اطمینان از SparseTensorsMap صحیح به SparseTensorsMap ، اطمینان حاصل کنید که همان container و نام shared_name به آن Op منتقل شده است. اگر هیچ shared_name اینجا ارائه شده است، به جای استفاده از نام عملیات ایجاد شده توسط خواستار AddSparseToTensorsMap به عنوان shared_name گذشت به TakeManySparseFromTensorsMap . اطمینان حاصل کنید که عملیات بهم پیوسته است.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • sparse_indices: 2-D. indices های SparseTensor .
 • sparse_values: 1-D. values SparseTensor .
 • sparse_shape: 1-D. shape SparseTensor .

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • container: نام ظرف SparseTensorsMap ایجاد شده توسط این op.
 • shared_name: نام مشترک SparseTensorsMap ایجاد شده توسط این بخش. در صورت خالی بودن ، از نام منحصر به فرد عملیات جدید استفاده می شود.

بازده:

 • Output : 0-D دسته SparseTensor اکنون در SparseTensorsMap ذخیره شده است.

سازندگان و ویرانگران

AddSparseToTensorsMap (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sparse_indices, :: tensorflow::Input sparse_values, :: tensorflow::Input sparse_shape)
AddSparseToTensorsMap (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sparse_indices, :: tensorflow::Input sparse_values, :: tensorflow::Input sparse_shape, const AddSparseToTensorsMap::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
sparse_handle

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Container (StringPiece x)
SharedName (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: AddSparseToTensorsMap :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای AddSparseToTensorsMap .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

دست_پراکنده

::tensorflow::Output sparse_handle

کارکردهای عمومی

نقشه AddSparseToTensorsMap

 AddSparseToTensorsMap(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sparse_indices,
 ::tensorflow::Input sparse_values,
 ::tensorflow::Input sparse_shape
)

نقشه AddSparseToTensorsMap

 AddSparseToTensorsMap(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sparse_indices,
 ::tensorflow::Input sparse_values,
 ::tensorflow::Input sparse_shape,
 const AddSparseToTensorsMap::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

کانتینر

Attrs Container(
 StringPiece x
)

نام مشترک

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)