جریان تنسور:: عملیات:: ادعا:: Attrs

#include <logging_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای Assert .

خلاصه

صفات عمومی

summarize_ = 3
int64

توابع عمومی

Summarize (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
این تعداد ورودی از هر تانسور را چاپ کنید .

صفات عمومی

خلاصه کردن_

int64 tensorflow::ops::Assert::Attrs::summarize_ = 3

توابع عمومی

خلاصه کنید

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Assert::Attrs::Summarize(
  int64 x
)

این تعداد ورودی از هر تانسور را چاپ کنید .

پیش فرض 3 است