جریان تنسور:: عملیات:: ادعا کنید

#include <logging_ops.h>

ادعا می کند که شرط داده شده درست است.

خلاصه

اگر condition نادرست ارزیابی شد، فهرست تانسورها را در data چاپ کنید. summarize تعیین می کند که چه تعداد از تانسورها باید چاپ شوند.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • شرط: شرط ارزیابی.
 • داده: تانسورهایی که در صورت نادرست بودن شرایط باید چاپ شوند.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

برمی‌گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

Assert (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input condition, :: tensorflow::InputList data)
Assert (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input condition, :: tensorflow::InputList data, const Assert::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation

توابع عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

توابع استاتیک عمومی

Summarize (int64 x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: Assert:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای Assert .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

توابع عمومی

ادعا کنید

 Assert(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input condition,
 ::tensorflow::InputList data
)

ادعا کنید

 Assert(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input condition,
 ::tensorflow::InputList data,
 const Assert::Attrs & attrs
)

عملگر::tensorflow::عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const 

توابع استاتیک عمومی

خلاصه کنید

Attrs Summarize(
 int64 x
)