از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: ادعا کنید

#include <logging_ops.h>

ادعا می کند که شرط داده شده درست است.

خلاصه

اگر condition نادرست ارزیابی شد ، لیستی از تانسورها را در data . summarize تعیین می کند که چند ورودی از تنسورها برای چاپ.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • condition: شرط ارزیابی.
 • data: حسگرهایی که باید در صورت نادرست بودن شرایط چاپ را چاپ کنند.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • خلاصه: چاپ این بسیاری از نوشته های هر تانسور.

بازده:

سازندگان و ویرانگران

Assert (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input condition, :: tensorflow::InputList data)
Assert (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input condition, :: tensorflow::InputList data, const Assert::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation

کارکردهای عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

توابع استاتیک عمومی

Summarize (int64 x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: ادعا :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برایادعا .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

ادعا کنید

 Assert(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input condition,
 ::tensorflow::InputList data
)

ادعا کنید

 Assert(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input condition,
 ::tensorflow::InputList data,
 const Assert::Attrs & attrs
)

عملگر :: tensorflow :: عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const 

توابع استاتیک عمومی

خلاصه کنید

Attrs Summarize(
 int64 x
)