جریان تنسور:: عملیات:: چاپ

#include <logging_ops.h>

فهرستی از تانسورها را چاپ می کند.

خلاصه

input به output منتقل می کند و هنگام ارزیابی data چاپ می کند.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • ورودی: تانسور به output منتقل می شود
 • داده: لیستی از تانسورهایی که باید هنگام ارزیابی عملیات چاپ شوند.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • پیام: یک رشته، پیشوند پیام خطا.
 • first_n: فقط first_n بارها وارد شوید. -1 ورود به سیستم را غیرفعال می کند.
 • خلاصه: فقط این تعداد ورودی از هر تانسور را چاپ کنید.

برمی گرداند:

 • Output : = تانسور input اصلاح نشده

سازندگان و تخریب کنندگان

Print (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::InputList data)
Print (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::InputList data, const Print::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

FirstN (int64 x)
Message (StringPiece x)
Summarize (int64 x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: Print:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای چاپ .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

چاپ

 Print(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::InputList data
)
 Print(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::InputList data,
 const Print::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

FirstN

Attrs FirstN(
 int64 x
)

پیام

Attrs Message(
 StringPiece x
)

خلاصه کنید

Attrs Summarize(
 int64 x
)