از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: چاپ

#include <logging_ops.h>

لیستی از سنسورها را چاپ می کند.

خلاصه

input به output و هنگام ارزیابی data چاپ می data .

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • ورودی: تانسور به output منتقل می output
 • data: لیستی از سنسورها برای چاپ هنگام ارزیابی op.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • message: رشته ، پیشوند پیام خطا.
 • first_n: فقط چند بار first_n وارد شوید. -1 ورود به سیستم را غیرفعال می کند.
 • خلاصه: فقط این تعداد ورودی از هر سنسور را چاپ کنید.

بازده:

 • Output : = تانسور input اصلاح نشده

سازندگان و ویرانگران

Print (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::InputList data)
Print (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::InputList data, const Print::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

FirstN (int64 x)
Message (StringPiece x)
Summarize (int64 x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: چاپ :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای چاپ .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

چاپ

 Print(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::InputList data
)
 Print(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::InputList data,
 const Print::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

FirstN

Attrs FirstN(
 int64 x
)

پیام

Attrs Message(
 StringPiece x
)

خلاصه کنید

Attrs Summarize(
 int64 x
)