tensorflow :: ops :: RandomShuffleQueue :: عطاران

#include <data_flow_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای RandomShuffleQueue .

خلاصه

صفات عمومی

capacity_ = -1
int64
container_ = ""
StringPiece
min_after_dequeue_ = 0
int64
seed2_ = 0
int64
seed_ = 0
int64
shapes_ = {}
gtl::ArraySlice< PartialTensorShape >
shared_name_ = ""
StringPiece

کارکردهای عمومی

Capacity (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
حد بالای تعداد عناصر موجود در این صف.
Container (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
اگر خالی نباشد ، این صف در ظرف داده شده قرار می گیرد.
MinAfterDequeue (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Dequeue مسدود می شود مگر اینکه بعد از بسته شدن صف یا میزان صف ، این تعداد عنصر وجود داشته باشد.
Seed (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
اگر بذر یا دانه 2 غیر صفر تنظیم شود ، مولد اعداد تصادفی توسط بذر داده شده بذر می شود.
Seed2 (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
دانه دوم برای جلوگیری از برخورد بذر.
Shapes (const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
شکل هر م componentلفه در یک مقدار.
SharedName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
اگر خالی نباشد ، این صف در چندین جلسه با نام داده شده به اشتراک گذاشته می شود.

صفات عمومی

ظرفیت_

int64 tensorflow::ops::RandomShuffleQueue::Attrs::capacity_ = -1

ظرف_

StringPiece tensorflow::ops::RandomShuffleQueue::Attrs::container_ = ""

دقیقه_بعد از_دوباره_

int64 tensorflow::ops::RandomShuffleQueue::Attrs::min_after_dequeue_ = 0

دانه 2_

int64 tensorflow::ops::RandomShuffleQueue::Attrs::seed2_ = 0

دانه_

int64 tensorflow::ops::RandomShuffleQueue::Attrs::seed_ = 0

شکل ها_

gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > tensorflow::ops::RandomShuffleQueue::Attrs::shapes_ = {}

اشتراک_ نام_

StringPiece tensorflow::ops::RandomShuffleQueue::Attrs::shared_name_ = ""

کارکردهای عمومی

ظرفیت

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::RandomShuffleQueue::Attrs::Capacity(
  int64 x
)

حد بالای تعداد عناصر موجود در این صف.

اعداد منفی به معنای محدودیت نیستند.

پیش فرض ها به 1

کانتینر

05792 بد 60

اگر خالی نباشد ، این صف در ظرف داده شده قرار می گیرد.

در غیر این صورت ، از یک ظرف پیش فرض استفاده می شود.

پیش فرض های ""

MinAfterDequeue

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::RandomShuffleQueue::Attrs::MinAfterDequeue(
  int64 x
)

Dequeue مسدود می شود مگر اینکه بعد از بسته شدن صف یا میزان صف ، این تعداد عنصر وجود داشته باشد.

این حداقل سطح اختلاط عناصر را تضمین می کند.

به طور پیش فرض 0 است

بذر

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::RandomShuffleQueue::Attrs::Seed(
  int64 x
)

اگر بذر یا دانه 2 غیر صفر تنظیم شود ، مولد اعداد تصادفی توسط بذر داده شده بذر می شود.

در غیر این صورت ، از یک بذر تصادفی استفاده می شود.

به طور پیش فرض 0 است

دانه 2

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::RandomShuffleQueue::Attrs::Seed2(
  int64 x
)

دانه دوم برای جلوگیری از برخورد بذر.

به طور پیش فرض 0 است

شکل ها

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::RandomShuffleQueue::Attrs::Shapes(
  const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x
)

شکل هر م componentلفه در یک مقدار.

طول این گیرنده باید 0 یا همان طول نوع_ کامپوننت باشد. اگر طول این گیرنده 0 باشد ، اشکال عناصر صف محدود نمی شوند و فقط ممکن است یک عنصر در هر زمان کاهش یابد.

پیش فرض های []

نام مشترک

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::RandomShuffleQueue::Attrs::SharedName(
  StringPiece x
)

اگر خالی نباشد ، این صف در چندین جلسه با نام داده شده به اشتراک گذاشته می شود.

پیش فرض های ""