جریان تنسور:: عملیات:: RandomShuffleQueue

#include <data_flow_ops.h>

صفی که ترتیب عناصر را تصادفی می کند.

خلاصه

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • component_types: نوع هر جزء در یک مقدار.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • shapes: شکل هر جزء در یک مقدار. طول این attr باید یا 0 باشد یا با طول component_types برابر باشد. اگر طول این attr 0 باشد، اشکال عناصر صف محدود نمی‌شوند و تنها یک عنصر ممکن است در هر بار صف بندی شود.
 • ظرفیت: کران بالای تعداد عناصر در این صف. اعداد منفی به معنای بدون محدودیت است.
 • min_after_dequeue: Dequeue مسدود می شود مگر اینکه این تعداد عناصر پس از صف یا بسته شدن صف وجود داشته باشد. این حداقل سطح اختلاط عناصر را تضمین می کند.
 • seed: اگر دانه یا seed2 غیر صفر باشد، مولد اعداد تصادفی توسط دانه داده شده بذر می شود. در غیر این صورت از یک بذر تصادفی استفاده می شود.
 • seed2: دانه دوم برای جلوگیری از برخورد دانه.
 • ظرف: اگر خالی نباشد، این صف در ظرف داده شده قرار می گیرد. در غیر این صورت از یک کانتینر پیش فرض استفاده می شود.
 • shared_name: اگر خالی نباشد، این صف با نام داده شده در چندین جلسه به اشتراک گذاشته می شود.

برمی‌گرداند:

 • Output : دسته به صف.

سازندگان و ویرانگرها

RandomShuffleQueue (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & component_types)
RandomShuffleQueue (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & component_types, const RandomShuffleQueue::Attrs & attrs)

صفات عمومی

handle
operation

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MinAfterDequeue (int64 x)
Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)
Shapes (const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x)
SharedName (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: RandomShuffleQueue:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای RandomShuffleQueue .

صفات عمومی

رسیدگی

::tensorflow::Output handle

عمل

Operation operation

توابع عمومی

RandomShuffleQueue

 RandomShuffleQueue(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const DataTypeSlice & component_types
)

RandomShuffleQueue

 RandomShuffleQueue(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const DataTypeSlice & component_types,
 const RandomShuffleQueue::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

ظرفیت

Attrs Capacity(
 int64 x
)

ظرف

Attrs Container(
 StringPiece x
)

MinAfterDequeue

Attrs MinAfterDequeue(
 int64 x
)

بذر

Attrs Seed(
 int64 x
)

دانه 2

Attrs Seed2(
 int64 x
)

شکل ها

Attrs Shapes(
 const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)