جریان تنسور:: عملیات:: صحنه:: Attrs

#include <data_flow_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای Stage .

خلاصه

صفات عمومی

capacity_ = 0
int64
container_ = ""
StringPiece
memory_limit_ = 0
int64
shared_name_ = ""
StringPiece

توابع عمومی

Capacity (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
حداکثر تعداد عناصر در منطقه مرحله بندی.
Container (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
اگر خالی نباشد، این صف در ظرف داده شده قرار می گیرد.
MemoryLimit (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
حداکثر تعداد بایت های مجاز برای تنسورها در ناحیه مرحله بندی.
SharedName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
لازم است این نام را با Unstage Op مطابقت دهید.

صفات عمومی

ظرفیت_

int64 tensorflow::ops::Stage::Attrs::capacity_ = 0

ظرف_

StringPiece tensorflow::ops::Stage::Attrs::container_ = ""

حافظه_محدودیت_

int64 tensorflow::ops::Stage::Attrs::memory_limit_ = 0

اشتراک_نام_

StringPiece tensorflow::ops::Stage::Attrs::shared_name_ = ""

توابع عمومی

ظرفیت

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Stage::Attrs::Capacity(
  int64 x
)

حداکثر تعداد عناصر در منطقه مرحله بندی.

اگر > 0 باشد، درج های روی ظرف با رسیدن به ظرفیت مسدود می شوند.

پیش فرض 0 است

ظرف

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Stage::Attrs::Container(
  StringPiece x
)

اگر خالی نباشد، این صف در ظرف داده شده قرار می گیرد.

در غیر این صورت از یک کانتینر پیش فرض استفاده می شود.

پیش‌فرض به ""

MemoryLimit

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Stage::Attrs::MemoryLimit(
  int64 x
)

حداکثر تعداد بایت های مجاز برای تنسورها در ناحیه مرحله بندی.

اگر > 0 باشد، درج‌ها تا زمانی که فضای کافی در دسترس نباشد مسدود می‌شوند.

پیش فرض 0 است

SharedName

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Stage::Attrs::SharedName(
  StringPiece x
)

لازم است این نام را با Unstage Op مطابقت دهید.

پیش‌فرض به ""