از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: صحنه

#include <data_flow_ops.h>

مقادیر مرحله شبیه به Enqueue سبک است.

خلاصه

عملکرد اساسی این Op شبیه به صف با قابلیت ها و گزینه های بسیار کمتر است. این Op برای عملکرد بهینه شده است.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • مقادیر: لیستی از dtypes تنسورها لیستی از انواع داده هایی که مقادیر درج شده باید به آنها بپیوندد.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • ظرفیت: حداکثر تعداد عناصر در منطقه صحنه سازی. اگر> 0 باشد ، با رسیدن ظرفیت ، درج ها روی ظرف مسدود می شوند.
 • memory_limit: حداکثر تعداد بایت مجاز برای تنسورها در منطقه صحنه سازی. اگر> 0 باشد ، درصدها مسدود می شوند تا فضای کافی فراهم شود.
 • ظرف: اگر خالی نباشد ، این صف در ظرف داده شده قرار می گیرد. در غیر این صورت ، از یک ظرف پیش فرض استفاده می شود.
 • shared_name: مطابقت این نام با Unstage Op مطابقت دارد .

بازده:

سازندگان و ویرانگران

Stage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList values)
Stage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList values, const Stage::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation

کارکردهای عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

توابع استاتیک عمومی

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: مرحله :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای مرحله .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

صحنه

 Stage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::InputList values
)

صحنه

 Stage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::InputList values,
 const Stage::Attrs & attrs
)

عملگر :: tensorflow :: عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const 

توابع استاتیک عمومی

ظرفیت

Attrs Capacity(
 int64 x
)

کانتینر

Attrs Container(
 StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

نام مشترک

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)